One United Properties raportează o cifră de afaceri consolidată de 1,5 miliarde de lei și un profit brut de 524 de milioane de lei în 2023

27 februarie 2024, 09.44 - Afaceri   Construcţii   Social   Imobiliare  

București - 27 februarie 2024 -

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, raportează o cifră de afaceri consolidată preliminară de 1,5 miliarde de lei pentru anul 2023, înregistrând astfel o creștere de 30% față de 2022. Profitul brut a ajuns la 524 de milioane de lei, o creștere de 9% excluzând câștigul unic din achiziția negociată a Bucur Obor de 94,1 milioane de lei recunoscut în 2022. Profitul net se ridică la 443,2 milioane de lei, în creștere cu 9% față de 2022, excluzând evenimentul anterior menționat.


„Anul trecut a adus numeroase provocări pentru sectorul imobiliar la nivel global, însă One United Properties a prosperat, după cum o demonstrează numărul record de livrări și nivelul ridicat de pre-vânzări pentru dezvoltările aflate în prezent în fază de construcție. Politica noastră de recunoaștere a veniturilor garantează că vânzările rezidențiale nu sunt doar câștiguri imediate, ci se transformă în profitabilitate pe termen lung, pe măsură ce avansăm în fazele de construcție. Această abordare strategică, susținută de angajamentul nostru de a asigura o marjă de profit pe termen lung de 35% pentru toate dezvoltările este o dovadă a potențialului nostru solid de investiții. În ciuda obstacolelor întâmpinate de industrie, am reușit să menținem indicatorul loan-to-value la 28%, semnificativ sub media europeană de 50% din sectorul imobiliar. Capacitatea noastră de a menține un nivel atât de scăzut al îndatorării pe tot parcursul anului 2023, concomitent cu extinderea portofoliului, reprezintă un indicator clar al eficienței operaționale a companiei, al bilanțului nostru solid și al managementului prudent. Toate acestea creează premise excelente pentru ca anul 2024 să fie încă un an de creștere susținută pentru compania noastră”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.


Veniturile din segmentul rezidențial au atins 1,12 miliarde de lei în 2023, înregistrând o creștere anuală de 46%, determinată de oferta rezidențială diversificată. Valoarea vânzărilor rezidențiale, adică veniturile recunoscute anul trecut pentru vânzările realizate în anii precedenți în funcție de nivelul de finalizare, reprezintă un record absolut pentru Grup, depășind pentru prima dată pragul de 1 miliard de lei într-un singur an.


La nivelul vânzărilor și pre-vânzărilor de unități rezidențiale, în ciuda unei scăderi generale cu 16%1 a numărului de vânzări rezidențiale în București în 2023, One United Properties a infirmat tendințele pieței printr-o creștere cu 59% față de 2022. Grupul a vândut și a pre-vândut 953 de apartamente cu o suprafață totală de 80.757 mp, precum și 1.584 de locuri de parcare și alte tipuri de unități, pentru un total de 274,9 milioane de euro. Până la sfârșitul anului 2023, 71% din portofoliul Grupului a fost vândut și pre-vândut, subliniind cererea crescută pentru toate dezvoltările One United Properties. În baza contractelor semnate cu clienții până la 31 decembrie 2023, One United Properties estimează încasări suplimentare de numerar în valoare de 295 de milioane de euro până în 2025.


Cu toate acestea, veniturile și profitul tuturor vânzărilor realizate în 2023 nu sunt reflectate integral în rezultatele Grupului pentru anul 2023 datorită politicii de recunoaștere a veniturilor pe care o aplică One United Properties. Prin urmare, marja netă a segmentului rezidențial a ajuns la 27,4% pentru 2023, o scădere față de 41,4% înregistrată în 2022, deoarece trei noi dezvoltări de mari dimensiuni aflate în stadii incipiente de construcție au fost adăugate la portofoliul de vânzări între T4 2022 și T3 2023, afectând temporar marja netă. Este estimat ca marja din vânzările rezidențiale să continue să crească în anii următori pe măsură ce construcția acestor dezvoltări de mari dimensiuni - One Lake Club, One High District și One Lake Club - avansează. One United Properties își propune să obțină o marjă pe termen lung de 35% la toate dezvoltările sale rezidențiale.


Veniturile din chirii, incluzând veniturile din servicii către chiriași, au crescut cu 63%, atingând suma de 128,4 milioane de lei în 2023, determinată de veniturile provenite de la chiriașii din One Tower, One Cotroceni Park Office 1, One Victoriei Plaza și Bucur Obor. One United Properties a închiriat și pre-închiriat 34.200 mp de spații de birouri și comerciale în 2023, înregistrând o creștere anuală de 8% determinată de acordul record semnat cu Infineon Technologies pentru o dezvoltare de birouri la cheie de 20.000 mp, One Technology District. În plus, One United Properties și-a vândut participația în patru proprietăți închiriate în 2023, totalizând 41,7 milioane euro și generând un multiplu 5x al capitalului investit, cu o rată internă de rentabilitate (IRR) cuprinsă între 30%+ și 60%+ per vânzare.


Grupul a încheiat anul 2023 cu o poziție solidă de numerar în valoare de 420,7 milioane lei, în scădere cu 26% față de 2022, pe fondul activității semnificative de dezvoltare desfășurate în 2023, cu dezvoltări aflate în construcție care însumau la sfârșitul anului peste 1,2 miliarde de euro în valoare brută de dezvoltare. În 2023, One United Properties a finalizat patru dezvoltări cu o valoare brută de dezvoltare de 350,4 milioane de euro și a gestionat alte nouă șantiere pentru dezvoltări viitoare care cuprind 4.241 de unități și peste 15.000 mp de spații comerciale. Ca rezultat, valoarea combinată a proiectelor finalizate și a celor aflate în construcție a depășit 1,5 miliarde de euro în 2023.


„În 2023, One United Properties nu doar că a obținut vânzări record, ci și-a crescut semnificativ și activitatea de dezvoltare pentru a satisface cererea tot mai mare a clienților. Cu peste 21.000 de persoane care au lucrat anul trecut în cadrul dezvoltărilor noastre din București, nu numai că îmbunătățim peisajul urban, dar contribuim și la creșterea economică a Bucureștiului. Valoarea totală a dezvoltărilor noastre aflate în construcție în 2023, care a atins un impresionant prag de 1,5 miliarde de euro a valorii brute de dezvoltare, arată mai mult decât creșterea companiei. Ea demonstrează și capacitatea noastră de a gestiona și executa eficient mai multe proiecte fără a compromite calitatea. Această abordare contribuie la realizările noastre financiare și, în același timp, consolidează reputația One United Properties în ceea ce privește încrederea și promptitudinea, aspecte apreciate de către clienți în special în perioade de incertitudini economice și geopolitice globale precum cele pe care le-am traversat în ultimii doi ani”, a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO One United Properties.


Indicatorul loan-to-value brut al One United Properties a fost de 28% la sfârșitul anului 2023, fiind stabil din 2022 și dovedind o situație financiară solidă și un nivel scăzut al îndatorării Grupului în comparație cu alte companii similare din Europa. La 31 decembrie 2023, datoria netă era de 606,9 milioane lei, reprezentând 12% din activele totale, care au atins valoarea istorică de 5 miliarde de lei.


1 Date pentru 2023 conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.


One United Properties (BVB: ONE), the leading green developer of residential, mixed-use and office real estate in Romania, posts a preliminary consolidated turnover of 306.6 million euros for 2023, a 30% increase compared to 2022. The gross profit reached 105.9 million euros, a 9% increase excluding the one-off gain from Bucur Obor’s bargain purchase of 19.1 million euros recognized in 2022. The net profit amounted to 89.6 million euros, an increase of 8% compared to 2022, excluding the one-off. 


"Last year presented numerous challenges for the real estate sector globally, yet One United Properties thrived, as evidenced by our record number of deliveries and the high pre-sales level at the developments currently under construction. Our revenue recognition policy ensures that our residential sales are not merely instant gains but unfold into long-term profitability as we progress through the construction phases. This strategic approach, underpinned by our commitment to securing a minimum of 35% profit margin across all developments, is a testament to our robust investment potential. Despite the industry's hurdles, we maintained our loan-to-value ratio at 28%, significantly below the European real estate average of 50%. Our ability to sustain such low leverage throughout 2023 while expanding our portfolio is a clear indicator of our operational efficiency, strong balance sheet and prudent management, therefore setting excellent premises for 2024 as another year of sustained growth for our company", said Victor Căpitanu, co-CEO at One United Properties.


Revenues from the residential segment reached 226.9 million euros in 2023, a 45% year-on-year increase driven by a diverse residential offering. The value of residential sales, meaning the revenue recognized within the year for the sales made in prior years based on the level of the completion, is an absolute record for the Group, overpassing for the first time the 200 million euros mark within a single year.


At the level of sales and pre-sales of units, despite a 16%1 decrease in the number of residential sales in Bucharest in 2023, One United Properties defied market trends by increasing residential unit sales by 59% compared to 2022. The Group sold and pre-sold 953 apartments with a total surface of 80,757 sqm, as well as 1,584 parking spaces and other unit types, for a total of  274.9 million euros. By the end of 2023, 71% of the Group’s portfolio was sold and pre-sold, underlining a strong demand across all One United Properties developments. Based on the contracts signed with clients as of December 31st, 2023, One United Properties expects additional cash inflows of 295 million euros by 2025.


Nonetheless, the revenue and the profit of all sales made in 2023 are not fully reflected in the Group’s results for 2023 due to the revenue recognition applied by One United Properties. Consequently, the net margin of the residential segment reached 27.4% for 2023, a decrease vs 41.4% registered in 2022 as 3 new large-scale developments in the early stages of construction were added to the sales portfolio between Q4 2022 and Q3 2023, therefore temporarily affecting the net margin. The margin from residential sales is expected to continue increasing over the following years as these large-scale developments – One Lake Club, One High District and One Lake Club – progress. One United Properties targets a long-term margin of 35% across all its residential developments.


Rental income, including revenues from services to tenants, increased 62% to 25.9 million euros in 2023, driven by revenues from tenants at One Tower, One Cotroceni Park Office 1, One Victoriei Plaza, and Bucur Obor. One United Properties leased and pre-leased 34,200 sqm of office and retail spaces in 2023, an 8% year-on-year increase driven by the record agreement signed with Infineon Technologies for a 20,000 sqm turnkey office development. Additionally, One United Properties exited four rental properties in 2023, totalling 41.7 million euros, generating 5 times multiple on the capital invested, with IRR ranging between 30%+ to 60%+ per exit.


The Group closed 2023 with a strong cash position of 84.6 million euros, down 26% versus 2022, due to significant development activity carried out in 2023, with developments under construction amounting to more than 1.2 billion euros in gross development value as of yearend. In 2023, One United Properties completed 4 developments with a GDV of 350.4 million euros and managed 9 other construction sites with future developments of 4,241 units and over 15,000 sqm of commercial spaces. As a result, the combined value of projects completed and under construction exceeded 1.5 billion euros in 2023.


"In 2023, One United Properties didn't just achieve record sales; we also significantly increased our development activity to meet the growing customer demand. With more than 21,000 people working on for our developments in Bucharest last year, we are not only improving the skyline of the city, but we also contribute and actively drive the growth of Bucharest economy. The total value of our developments under construction in 2023, which reached a staggering 1.5 billion euros in gross development value, showcases more than just an increase in our scale. It demonstrates our ability to effectively manage and execute multiple projects without compromising quality. This approach not only contributes to our financial achievements but also reinforces One United Properties' reputation for reliability and timeliness, which is even more appreciated by clients in times of global economical and geopolitical uncertainties as the ones we experienced over the last two years", said Andrei Diaconescu, co-CEO at One United Properties.


The gross loan-to-value ratio of One United Properties amounted to 28% as of the end of 2023, stable since 2022, proving solid financials and low leverage of the Group compared with the European peers. As of December 31st, 2023, net debt was 122 million euros, 12% of the total assets, which reached the historical value of 1 billion euros.


ONE UNITED PROPERTIES (BVB: ONE) este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare dedicată accelerării adoptării practicilor de construcție pentru clădiri sigure, eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase și a primit numeroase premii și recunoașteri pentru sustenabilitate și eficiență energetică. Compania este tranzacționată la Bursa de Valori București, iar acțiunile sale sunt incluse în mai mulți indici precum BET, STOXX, MCSI, FTSE, ROTX și CEEplus.


.

Cuvinte cheie:  Andrei Diaconescu  One UniteVictor Căpitanud Properties  

Imagini

One United Properties raportează o cifră de afaceri consolidată de 1,5 miliarde de lei și un profit brut de 524 de milioane de lei în 2023

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.