DN AGRAR, creștere de aproape 30% a cifrei de afaceri și triplarea profitului în primul semestru din 2023

28 septembrie 2023, 12.48 - Afaceri   Industrie   Social  

București - 28 septembrie 2023 -

DN AGRAR Group (simbol BVB: DN), cea mai mare fermă zootehnică integrată din România, lider în producţia de lapte de vacă, a obținut pe primele 6 luni din 2023 o cifră de afaceri netă de 80 de milioane de lei, în creștere cu 29% față de aceeași perioadă a anului anterior. Profitul net a depășit 15 milioane lei ca urmare a creșterii cantității de lapte în fermele zootehnice, un avans de peste 200% față de primul semestru din 2022. Veniturile din exploatare au fost de 124 milioane lei, cu 32% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în condiții de fluctuații ale prețurilor laptelui și de consolidare a rezultatelor Grupului din diferite sisteme de raportare.


Jan Gijsbertus De Boer, Președinte al Consiliului de Administrație DN AGRAR GROUP:


„DN AGRAR a înregistrat un prim semestru de succes în 2023, marcat de investiții strategice care se aliniază cu obiectivele organizației. Acordăm prioritate tehnologiei moderne de conservare a solului și am crescut sustenabil numărul de vaci și tineret bovin la peste 12.000 de capete, în creștere cu 18% față de 2022, ceea ce a dus la o creștere a producției de lapte la 160 mii de litri pe zi în iunie 2023. De asemenea, intenționăm să finalizăm implementarea SAP pentru toate companiile din Grup până la sfârșitul anului, simplificând operațiunile și îmbunătățind capacitatea de raportare. Această integrare va permite DN AGRAR să răspundă eficient provocărilor cu ajutorul unor instrumente avansate de Business Intelligence, toate informațiile grupului urmând a fi integrate într-un singur sistem comprehensiv și scalabil.”


Pe termen mediu, DN AGRAR se angajează să crească durabil capacitatea fermelor, inclusiv prin proiectul Straja, cu 5.000 de bovine. Eficiența, inovația, responsabilitatea socială și calitatea laptelui rămân obiective cheie, susținute de investiții în tehnologie, optimizarea activității și formarea forței de muncă.


Principalele elemente ale contului de profit și pierdere și bilanțului în semestrul 1 din 2023:


·       Veniturile din exploatare au fost de 124 milioane lei, avans de 32% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut;


·       Veniturile din producția vândută au depășit 80 de milioane de lei, avans de 29% față de aceeași perioadă din 2022. Cea mai mare contribuție au avut-o veniturile din subvenții de exploatare care au crescut cu 113% și au depășit 12,3 milioane de lei. Referința pentru acordarea subvențiilor pentru producția de lapte și animale deținute a fost modificată de la anul 2013 la anul 2018 prin adoptarea noilor reglementări PNRR, cu impact pozitiv pentru DN AGRAR în contextul creșterii efectivului de animale;


·       Cheltuielile de exploatare au fost de 101 milioane de lei, avans de aproape 19% față de aceeași perioadă din 2022, evoluție influențată de creșterea numărului de animale direct productive în fermă și a suprafețelor lucrate pentru asigurarea necesarului de furaje. În totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile au crescut cu 34%, până la 62 milioane de lei;


·       Activele totale ale DN AGRAR au fost de 253 milioane de lei, avans de  aproape 8% față de 31 decembrie 2022;


·       Datoriile pe termen scurt  au  ajuns la 58 milioane de lei, o scădere de 2,4%, în urma plăților efectuate în primul semestru al anului 2023;


·       Datoriile pe termen lung au înregistrat o ușoară creștere de 5,2%, la aproape 98 milioane lei ca urmare a lucrărilor de investiții de la ferma Apold pentru creșterea capacității de producție cu 50%.


Grupul DN AGRAR include 15 societăți, dintre care 4 ferme a căror activitate principală o reprezintă creșterea bovinelor de lapte (ferma Prodlact), producția de lapte de vacă (fermele Cut, Lacto Agrar și Apold), precum și producția agricolă vegetală.


În domeniul cerealelor, firmele din grupul DN AGRAR dețin în acest moment peste 7000 de hectare de teren agricol, în proprietate și în arendă, aflate pe teritoriile județelor Alba, Sibiu și Hunedoara. Obiectivul este să ajungă la o suprafață lucrată de 10.000 de hectare prin achiziția altor ferme cu producție agricolă vegetală și/sau zootehnică. Producțiile obținute din culturile înființate sunt folosite în principal pentru asigurarea bazei furajere pentru fermele proprii.


Raportul detaliat al rezultatelor financiare aferente primului semestru din 2023 poate fi consultat aici.


Despre DN AGRAR Group


DN AGRAR Group este cea mai mare fermă zootehnică integrată din România, cu producție de lapte de vacă și producție vegetală. Grupul activează în centrul Transilvaniei, în județele Alba, Sibiu și Hunedoara.


Compania a fost înființată în 2008 de Jan Gijsbertus de Boer și este listată la Bursa de Valori București, în piața AeRO, din 2 februarie 2022. Începând cu data de 19 septembrie 2022, acțiunile DN AGRAR sunt incluse în indicele BETAeRO al celor mai tranzacționate companii din Sistemul Multilateral de Tranzacţionare SMT.


Principalele domenii de activitate ale companiei sunt zootehnie, producție agricolă vegetală, prestări servicii în agricultură, logistică, transport, turism și servicii de consultanță pentru afaceri și management.


DN AGRAR Group (BVB symbol: DN), the largest integrated livestock farm in Romania, leader in cow's milk production, achieved a turnover of RON 80 million in the first 6 months of 2023, a growth of 29% compared with the same period of last year. Net profit exceeded RON 15 million due to increased milk production in livestock farms, an increase of over 200% compared to the first half of 2022. Operating revenues amounted to over RON 124 million, a 32% increase compared to the same period of last year, in conditions of milk price fluctuations and the consolidation of the Group's results from various reporting systems.


Jan Gijsbertus De Boer, Chairman of the Board of Directors of DN AGRAR GROUP:


"DN AGRAR experienced a successful first half of 2023, marked by strategic investments aligned with the organization's objectives. We prioritize modern soil conservation technology and have sustainably increased the number of cows and young cattle to over 12,000 head, a growth of 18% compared to 2022. This has resulted in an increase in milk production to 160 thousand liters per day in June 2023. Additionally, we intend to complete the implementation of SAP for all Group companies by the end of the year, simplifying operations and enhancing reporting capabilities. This integration will enable DN AGRAR to efficiently address challenges with the help of advanced Business Intelligence tools, as all business information will be integrated into a single comprehensive and scalable system."


In the medium term, DN AGRAR is committed to sustainably increasing farm capacity, including the Straja project, by adding 5,000 cattle. Efficiency, innovation, social responsibility, and milk quality remain key objectives, supported by investments in technology, operational optimization, and workforce training.


Key elements of the profit and loss account and balance sheet in the first half of 2023 include:


·       Operating revenues reached RON 124 million, a 32% increase compared to the same period last year;


·       Revenue from sold production surpassed RON 80 million, a 29% increase compared to the first half of 2022. The largest contribution came from operating subsidies, which increased by over 113% to a value of RON 12.3 million. The reference for granting subsidies for milk production and owned animals was changed from 2013 to 2018 due to the adoption of new PNRR regulations, which positively impacted DN AGRAR in the context of the increase in the number of animals;


·       Operating expenses were RON 100 million, an increase of almost 19% compared to the same period last year, influenced by the growth in the number of directly productive animals in the farms and cultivated areas to meet the food needs. Among the total operating expenses, expenses for raw materials and consumables increased by 34%, to RON 62 million;


·       DN AGRAR's total assets exceeded RON 253 million, an increase of almost 8% compared to December 31, 2022;


·       Short-term liabilities reached RON 58 million, a decrease of 2.4%, following payments made in the first half of 2023;


·       Long-term liabilities recorded a slight increase of 5.2%, to approximately RON 98 million due to investment activities at the Apold farm aimed at increasing production capacity by 50%.


DN AGRAR Group comprises 15 companies, including 4 farms whose primary activities are dairy cattle farming (Prodlact Farm), cow's milk production (Cut Farm, Lacto Agrar Farm, and Apold Farm), as well as vegetable crop production.


In the field of cereals, companies within the DN AGRAR Group currently have over 7000 hectares of agricultural land, both owned and leased, in the counties of Alba, Sibiu, and Hunedoara. The objective is to reach a cultivated area of 10,000 hectares through the acquisition of other farms involved in vegetable crops and/or animal production. The yields obtained from these cultivated crops are primarily used to provide the feed base for the group's own farms.


The detailed financial results report for the first half of 2023 can be found here.


About DN AGRAR Group


DN AGRAR Group is the largest integrated zootechnical farm in Romania, with cow milk production and vegetable production. The group operates in the center of Transylvania, in Alba, Sibiu, and Hunedoara counties.


The company was founded in 2008 by Jan Gijsbertus de Boer and is listed on the Bucharest Stock Exchange, on the AeRO market since February 2022. As of September 19th, 2022, DN AGRAR shares are included in BETAeRO index of the most traded companies in the SMT Multilateral Trading System.


The company's main areas of activity are zootechnics, vegetable agricultural production, agricultural services, logistics, transport, tourism and business and management consulting services.


Mai multe detalii pe https://dn-agrar.eu


Facebook: https://www.facebook.com/DNAGRAR


Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GxRW4II1F6c

.

Cuvinte cheie:  DN AGRAR Group  Jan Gijsbertus De Boer  zootehnică integrată  lapte de vacă  

Imagini

DN AGRAR, creștere de aproape 30% a cifrei de afaceri și triplarea profitului în primul semestru din 2023
DN AGRAR, creștere de aproape 30% a cifrei de afaceri și triplarea profitului în primul semestru din 2023

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.