Siemens Healthineers și Cardiomed deschid drumul către imagistica medicală avansată în România

București - 23 iunie 2023 -

Într-un moment istoric pentru domeniul sănătății din România, Siemens Healthineers, lider global în tehnologie medicală, și Cardiomed, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii medicale din țară, anunță inaugurarea primului NAEOTOM Alpha în România în data de 22 iunie 2023, la Cardiomed Mureș. Această realizare marchează o nouă etapă în dezvoltarea imagisticii medicale avansate și pune România pe harta tehnologiei medicale de ultimă generație. Investiția Cardiomed în această tehnologie se ridică la 19 milioane de euro.


Inaugurarea primului NAEOTOM Alpha din România a avut loc în cadrul Congresului CardioNET organizat între 21-23 iunie la Centrul de Conferințe Teleki, Dumbrăvioara, jud. Mureş. Ajuns la cea de-a 23-a ediție, congresul este un eveniment tradițional al comunității medicale din regiune, cu largă participare internațională.  


NAEOTOM Alpha este un sistem revoluționar de imagistică tomografică computerizată (CT), dezvoltat de Siemens Healthineers, care oferă o rezoluție și o claritate fără precedent în diagnosticul medical. Acesta combină tehnologia avansată CT cu inteligența artificială și funcționalități inovatoare, permițând medicilor să obțină imagini detaliate și precise ale structurilor anatomice și să identifice afecțiuni chiar și la nivel celular.


„Inaugurarea primului NAEOTOM Alpha în România marchează o etapă deosebită în diagnosticul și tratarea afecțiunilor cardiovasculare. Această tehnologie avansată ne oferă o perspectivă clară și detaliată asupra structurii și funcționării inimii, permițându-ne să obținem informații cruciale pentru a lua decizii terapeutice precise și individualizate. Rezoluția și claritatea excepțională a imaginilor obținute cu ajutorul NaEOTOM Alpha ne permit să identificăm afecțiuni cardiovasculare în stadii incipiente și să evaluăm detaliat leziunile existente. Aceasta înseamnă că putem interveni mai devreme și să oferim tratamente personalizate, cu impact semnificativ asupra supraviețuirii și calității vieții pacienților noștri”, declară Florin Preoteasa, Regional Business Development Manager la Siemens Healthineers.


Inaugurarea NAEOTOM Alpha vine ca rezultat al colaborării strânse dintre Siemens Healthineers și Cardiomed, care au investit resurse considerabile în dezvoltarea infrastructurii și formarea personalului medical specializat în utilizarea acestui echipament de ultimă generație. Astfel, România se aliniază acum cu țările din Europa și din lume care beneficiază de tehnologia de vârf în domeniul imagisticii medicale.


„Suntem extrem de mândri să marcăm astăzi inaugurarea primului NAEOTOM Alpha în România. Acest eveniment reprezintă o etapă crucială în dezvoltarea tehnologiei medicale și confirmă angajamentul nostru de a aduce cele mai avansate soluții în domeniul sănătății în țara. NAEOTOM Alpha reprezintă o combinație perfectă între tehnologia de ultimă generație și abordarea inovatoare în imagistica medicală. Acest sistem CT revoluționar nu doar oferă imagini detaliate și precise, dar integrează și funcționalități AI pentru a sprijini medicii în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor complexe”, declară Claudia Oanea, Managing Director Siemens Healthineers România.


„Evenimentul de punere în funcțiune a unui aparat photon-counting marca Siemens pentru echipa Cardiomed este o mare mândrie și, totodată, respectarea unui angajament pe care l-am luat în urmă cu 35 de ani în ceea ce privește profesionalismul și cercetarea în folosul bolnavului. Suntem recunoscători și mândri că avem posibilitatea de a fi primii deținători ai acestui aparat din România prezent în prima unitate privată. Ca profesor de Cardiologie cu o activitate îndelungată mă bucur să avem acces la o tehnologie ale cărei performanțe și posibilitate de a obține informații medicale imagistice sunt superioare față de altele de acest gen”, declară Prof. Dr. Benedek Imre, coordonator al clinicii Cardiomed.


Beneficiile aduse de NAEOTOM Alpha sunt deosebit de relevante în diagnosticarea afecțiunilor cardiovasculare, oferind informații cruciale medicilor în evaluarea anatomiei și funcționalității inimii. Capacitatea sa de a obține imagini de înaltă calitate într-un timp redus permite medicilor să ia decizii rapide și precise în tratamentul pacienților, contribuind astfel la creșterea șanselor de supraviețuire și recuperare.


Cea mai mare provocare în tomografia computerizată era până recent rezoluția spațială, adică identificarea celei mai mici structuri decelabile, și care, în același timp să poată fi diferențiată de o structură adiacentă, diferită, dar apropiată ca și caracteristici. Tehnologia photon-counting reprezintă o evoluție importantă de la detectorul cu scintilație al unui CT convențional care transformă lumina în semnal la detectorul QuantaMax care numără fiecare foton, identifică energia fiecărei particule și o transformă direct în semnal, obținând cea mai mare rezoluție, la cea mai mică doză de radiație posibilă și cu timpul de achiziție minim. Rezoluția de 0,2 mm obținută acum de NAEOTOM Alpha (față de 0,4-0,6 mm rezoluția CT-urilor obișnuite care presupun expunerea pacientului la o doză mare de radiații), deși reprezintă o evoluție semnificativă, este limitată doar de puterea de calcul actuală, echipamentul având posibilitatea, cu timpul, să meargă acolo unde niciodată imagistica CT nu a ajuns. Se pot deschide astfel arii de cercetare și de diagnostic care, în acest moment, nici nu pot fi imaginate.


Prin această inaugurare, Siemens Healthineers și Cardiomed își demonstrează angajamentul de a aduce cele mai avansate tehnologii medicale în România și de a contribui la dezvoltarea sistemului de sănătate din țară. Investiția în NAEOTOM Alpha reprezintă o dovadă a încrederii lor în potențialul medical românesc și în capacitatea Cardiomed de a se ridica la cele mai înalte standarde internaționale.


„Inaugurarea acestui NAEOTOM Alpha reprezintă o dovadă clară a angajamentului nostru de a fi un partener de încredere pentru sistemul de sănătate din România. Suntem dedicați să aducem cele mai avansate tehnologii medicale în țară și să contribuim la îmbunătățirea calității tratamentului pacienților și a profesioniștilor din domeniul medical. Inaugurarea primului NAEOTOM Alpha este rezultatul unei colaborări strânse între Siemens Healthineers și Cardiomed, care demonstrează dedicarea Cardiomed față de îmbunătățirea sănătății populației. Această sinergie între experți medicali și dezvoltatori tehnologici ne ajută să aducem cele mai avansate soluții în beneficiul pacienților din România”, declară Dan Dragonici, Account Manager Siemens Healthineers.


Astfel, inaugurarea primului NaEOTOM Alpha în România marchează un moment de referință în domeniul imagisticii medicale din țară și deschide noi perspective în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor medicale. Această realizare este rezultatul unei colaborări fructuoase între Siemens Healthineers și Cardiomed și reprezintă o investiție semnificativă în sănătatea românilor.


Siemens Healthineers AG (cotată la bursa din Frankfurt, Germania: SHL) este pionierul inovațiilor în domeniul asistenței medicale. Pentru toată lumea. Oriunde. În calitatea sa de companie lider de piață în domeniul tehnologiei medicale cu sediul în Erlangen, Germania, Siemens Healthineers și companiile sale regionale își dezvoltă în mod continuu portofoliul de produse și servicii cu aplicații susținute de AI și oferte digitale care joacă un rol din ce în ce mai important pentru generația următoare de tehnologie medicală. Aceste aplicații noi vor consolida bazele companiei în domeniul diagnosticării in vitro, terapiei ghidate prin imagine, diagnosticării in vivo și terapiei inovatoare împotriva cancerului. Siemens Healthineers oferă, de asemenea, o gamă de servicii și soluții pentru îmbunătățirea capacității furnizorilor de asistență medicală de a oferi îngrijire eficientă, de înaltă calitate. În exercițiul fiscal 2022, care s-a încheiat la 30 septembrie 2022, Siemens Healthineers, care are aproximativ 69.500 de angajați în întreaga lume, a generat venituri de aproximativ 21,7 miliarde EUR, cu o valoare ajustată a veniturilor înainte de dobânzi și taxe (EBIT) de aproximativ 3,7 miliarde. Alte informații sunt disponibile la www.siemens-healthineers.com.


Despre Cardiomed - Centrul Medical Cardiomed este un centru de excelență, lider naţional și regional, recunoscut în diagnosticul şi tratamentul bolilor cardiovasculare şi formator acreditat prin platformă universitară de medici cardiologi, rezidenţi în cardiologie si cardiologie intervenţională. În cadrul centrului își desfășoară activitatea medici cardiologi cu cea mai înaltă calificare profesională, acreditați internațional în utilizarea  metodologiilor de diagnostic şi tratament modern, pe aparatură la standarde europene, care permite tratamentul complex al tuturor afecțiunilor cardiovasculare. Echipamentele medicale disponibile în cadrul Cardiomed acoperă toate posibilitățile de explorare neinvazivă, imagistică sau invazivă utile în patologia cardiovasculară.


In a historic moment for the healthcare field in Romania, Siemens Healthineers, a global leader in medical technology, and Cardiomed, one of the country's leading healthcare service providers, announce the inauguration of the first NAEOTOM Alpha in Romania on June 22, 2023, at Cardiomed Mureș. This achievement marks a new milestone in the development of advanced medical imaging and puts Romania on the map of state-of-the-art medical technology. Cardiomed's investment in this technology amounts to 19 million euros.


The inauguration of the first NAEOTOM Alpha in Romania took place during the CardioNET Congress held from June 21st to June 23rd at the Teleki Conference Center in Dumbrăvioara, Mureș County. Celebrating its 23rd edition, the congress is a traditional event of the medical community in the region with broad international participation.


NAEOTOM Alpha is a revolutionary computerized tomography (CT) imaging system developed by Siemens Healthineers, offering unprecedented resolution and clarity in medical diagnosis. It combines advanced CT technology with artificial intelligence and innovative functionalities, allowing doctors to obtain detailed and precise images of anatomical structures and identify conditions even at the cellular level.


"The inauguration of the first NAEOTOM Alpha in Romania marks a significant milestone in the diagnosis and treatment of cardiovascular conditions. This advanced technology provides us with a clear and detailed perspective on the structure and functioning of the heart, enabling us to obtain crucial information for making precise and individualized therapeutic decisions. The exceptional resolution and clarity of the images obtained with the help of NAEOTOM Alpha allow us to identify cardiovascular conditions in early stages and thoroughly assess existing lesions. This means that we can intervene earlier and provide personalized treatments, with a significant impact on the survival and quality of life of our patients", says Florin Preoteasa, Regional Business Development Manager at Siemens Healthineers.


The inauguration of NAEOTOM Alpha is the result of a close collaboration between Siemens Healthineers and Cardiomed, who have invested considerable resources in developing the infrastructure and training specialized medical personnel in the use of this state-of-the-art equipment. As a result, Romania now aligns itself with countries in Europe and worldwide that benefit from cutting-edge technology in the field of medical imaging.


"We are extremely proud to mark today the inauguration of the first NAEOTOM Alpha in Romania. This event represents a crucial step in the development of medical technology and confirms our commitment to bringing the most advanced solutions in the healthcare field to the country. NAEOTOM Alpha represents a perfect combination of state-of-the-art technology and innovative approach in medical imaging. This revolutionary CT system not only provides detailed and precise images but also integrates AI functionalities to support doctors in the diagnosis and treatment of complex conditions", says Claudia Oanea, Managing Director of Siemens Healthineers Romania.


"The commissioning of a Siemens photon-counting device for the Cardiomed team is a great pride and, at the same time, the fulfilment of a commitment we made 35 years ago regarding professionalism and research for the benefit of patients. We are grateful and proud to have the opportunity to be the first owners of this device in Romania, present in the first private unit. As a professor of Cardiology with extensive experience, I am pleased to have access to a technology whose performance and ability to obtain medical imaging information are superior to others of its kind", says Prof. Dr. Benedek Imre, coordinator of Cardiomed Clinic.


The benefits brought by NAEOTOM Alpha are particularly relevant in the diagnosis of cardiovascular conditions, providing crucial information to physicians in evaluating the anatomy and functionality of the heart. Its ability to obtain high-quality images in a short time allows doctors to make quick and precise treatment decisions, thereby increasing the chances of survival and recovery.


The greatest challenge in computed tomography (CT) was, until recently, spatial resolution, which refers to the ability to identify the smallest detectable structure while differentiating it from adjacent structures that have similar characteristics. Photon-counting technology represents a significant evolution from the scintillation detector of conventional CT, which converts light into a signal, to the QuantaMax detector that counts each photon, identifies the energy of each particle, and directly converts it into a signal. This achieves the highest resolution with the lowest possible radiation dose and minimal acquisition time. The resolution of 0.2 mm achieved by NAEOTOM Alpha (compared to the 0.4-0.6 mm resolution of regular CT scans, which involve exposing the patient to a higher radiation dose) represents a significant advancement and is currently limited only by the computational power. Over time, the equipment has the potential to push the boundaries of CT imaging beyond what was previously imaginable. This opens up areas of research and diagnostics that are currently beyond imagination.


Through this inauguration, Siemens Healthineers and Cardiomed demonstrate their commitment to bringing the most advanced medical technologies to Romania and contributing to the development of the country's healthcare system. The investment in NAEOTOM Alpha is evidence of their trust in the Romanian medical potential and Cardiomed's ability to meet the highest international standards.


"The inauguration of this NAEOTOM Alpha is a clear testament to our commitment to being a trusted partner for the healthcare system in Romania. We are dedicated to bringing the most advanced medical technologies to the country and contributing to the improvement of patient treatment quality and healthcare professionals. The inauguration of the first NAEOTOM Alpha is the result of a close collaboration between Siemens Healthineers and Cardiomed, demonstrating Cardiomed's dedication to improving population health. This synergy between medical experts and technological developers helps us bring the most advanced solutions for the benefit of patients in Romania", says Dan Dragonici, Account Manager at Siemens Healthineers.


Thus, the inauguration of the first NAEOTOM Alpha in Romania marks a landmark moment in the country's medical imaging field and opens up new perspectives in the diagnosis and treatment of medical conditions. This achievement is the result of fruitful collaboration between Siemens Healthineers and Cardiomed and represents a significant investment in the health of Romanians.

.

Cuvinte cheie:  Siemens Healthineers  Cardiomed  NAEOTOM Alpha  Claudia Oanea 

Imagini

Siemens Healthineers și Cardiomed deschid drumul către imagistica medicală avansată în România
Siemens Healthineers și Cardiomed deschid drumul către imagistica medicală avansată în România
Siemens Healthineers și Cardiomed deschid drumul către imagistica medicală avansată în România

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.