Acţionarii One United Properties aprobă plata primei tranşe din dividendele pentru 2022 în valoare de 36,1 milioane de lei

29 septembrie 2022, 10.52 - Afaceri   Construcţii   Social   Imobiliare  

București - 29 septembrie 2022 -

Pe 28 septembrie 2022, One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA). În cadrul AGA, acționarii au aprobat, printre altele, și situațiile financiare auditate pentru primele șase luni ale anului 2022, distribuirea primei tranșe din dividendele pentru 2022, distribuirea de acțiuni gratuite în proporție de o acțiune gratuită pentru fiecare trei acțiuni deținute, precum și modificări multiple aduse Actului Constitutiv.


„În numele Consiliului de Administrație al One United Properties, aș dori să mulțumesc tuturor acționarilor noștri pentru participarea activă la ședința de ieri, în cadrul căreia am aprobat toate punctele de pe ordinea de zi. În timp ce piețele globale se confruntă cu o furtună, suntem mândri că One United Properties continuă să performeze și să ofere rezultate constante acționarilor noștri. În plus, poziția noastră puternică de numerar ne permite să continuăm să implementăm politica de plăți semestriale de dividende. Pe de altă parte, modificările aduse Actului Constitutiv vor aduce îmbunătățiri în funcționarea Consiliului de Administrație al One United Properties, sporind în același timp responsabilitatea membrilor Consiliului prin formalizarea mandatelor de 1 an”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO și membru executiv al Consiliului de Administrație, care a prezidat AGA.


În primele șase luni ale anului 2022, One United Properties a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 675,9 milioane de lei, în creștere cu 56% față de aceeași perioadă a anului 2021. Profitul brut a crescut mai mult decât dublu față de anul precedent, ajungând la 389,8 milioane de lei, în timp ce profitul net a crescut cu 136%, însumând 347,8 milioane de lei. Deși a realizat investiții continue, Grupul și-a menținut o poziție de numerar puternică de 467,5 milioane de lei (situație la 30 iunie 2022, înainte de majorarea capitalului social cu aporturi în numerar care a fost finalizată în august 2022 și a adus companiei 253,7 milioane de lei) și un indicator loan-to-value de 25%.


În AGOA din 28 septembrie, acționarii au aprobat plata unui dividend în valoare de 36,1 milioane de lei, ceea înseamnă 0,013 lei pe acțiune, care va fi plătit pe 3 noiembrie către acționarii care dețin acțiuni ONE la data de 18 octombrie. Politica de dividende a One United Properties include plata acestora pe o bază semestrială, prima tranșă fiind aprobată în luna septembrie a anului, pe baza rezultatelor semestriale auditate, iar a doua tranșă aprobată în aprilie, odată cu raportul anual auditat.


Mai mult, în cadrul AGEA s-a aprobat încorporarea a aproximativ 87% din primele rezultate în urma operațiunii de majorare a capitalului social, care a avut loc în perioada 27 iunie – 3 august. În consecință, acționarii care dețin acțiuni ONE la data de înregistrare din 3 noiembrie vor primi o acțiune gratuită pentru fiecare trei acțiuni deținute. Data plății acțiunilor gratuite este 4 noiembrie.


Alte puncte de pe ordinea de zi au vizat modificările aduse Actului Constitutiv, în special cele legate de funcționarea, precum și de prerogativele Consiliului de Administrație al One United Properties. Cel mai important, acționarii au aprobat ca mandatele acordate membrilor Consiliului de Administrație să fie de un an, cu posibilitatea ca aceștia să fie realeși.


Acționarii One United Properties și-au putut exprima voturile în cadrul AGA personal și online, folosind soluția eVote, care a transmis atât ședințele ordinare, cât și cele extraordinare în timp real.


On September 28th, 2022, One United Properties (BVB: ONE), the leading green developer of residential, mixed-use, and office real estate in Romania, convened a General Meeting of Shareholders (GMS). In the GMS, the shareholders approved, among other items, the audited financial statements for the first six months of 2022, the distribution of the first tranche of the 2022 dividend, the distribution of bonus shares in proportion of one bonus share for every three shares held as well as multiple changes to the Articles of Association.


On behalf of One United Properties’ Board of Directors, I would like to thank all our shareholders for their active participation in yesterday’s meeting, during which we approved all of the points on the agenda. While the global markets are experiencing a whirlwind, we are proud that One United Properties continues to perform and deliver steady results to our shareholders. In addition, our strong cash position enables us to continue to implement our policy of bi-annual dividend payments. On the other hand, the changes to the Articles of Association will even further professionalize the functioning of the Board of Directors of One United Properties while increasing the accountability of the Board members through the formalization of the 1-year mandates,” said Victor Capitanu, co-CEO and Executive Member of the Board of Directors, who presided the GMS.


In the first six months of 2022, One United Properties recorded a consolidated turnover of 136.7 million euro, a 54% increase compared to the same period of 2021. The gross profit increased more than double year-on-year, reaching 78.8 million euro, while the bottom line grew 136%, amounting to 70.3 million euro. Despite continuous investments, the Group maintained a strong cash position of 102.7 million euro (situation as of June 30th, 2022 thus prior to the share capital increase with cash contributions which was finalized in August 2022 and brought 51.5 million euro) and a loan-to-value ratio of 25%.


In the OGMS held on September 28th, the shareholders approved the payment of a dividend in the amount of 7.3 million euro, or approximately 0.013 lei per share, which will be paid on November 3rd, to the shareholders who hold ONE shares at the registration date of October 18th. One United Properties’ dividend policy includes the payment of dividends on a semi-annual basis, with the first tranche being approved in September of a given year based on half-year audited results and the second tranche approved in April, together with the audited annual report.


Moreover, the EGSM approved the incorporation of approximately 87% of the premiums resulting from the share capital increase operation, which took place between June 27th and August 3rd. Consequently, shareholders who hold ONE shares on the registration date of November 3rd will receive one bonus share for every three shares held. The date of payment for the bonus shares is November 4th.


Other points on the agenda concerned the changes to the Articles of Associations, particularly related to the functioning as well as the prerogatives of the Board of Directors of One United Properties. Most notably, the shareholders approved that the mandates granted to the members of the Board of Directors will be for one year, with the possibility to be reelected.


One United Properties shareholders could cast their votes in the GMS in person and online, using the eVote solution, which streamed both the Ordinary and Extraordinary meetings in real-time.


ONE UNITED PROPERTIES este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în multiplii indici BET și STOXX, în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume, și în indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging, care urmărește evoluția companiilor active în sectorul imobiliar din piețele emergente.

.

Cuvinte cheie:  One United Properties  Victor Căpitanu  AGEA 

Imagini

Acţionarii One United Properties aprobă plata primei tranşe din dividendele pentru 2022 în valoare de 36,1 milioane de lei

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.