One United Properties raportează o cifră de afaceri de 676 milioane de lei și un profit brut de 390 milioane de lei pentru prima jumătate a anului 2022

București - 22 august 2022 -

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 675,9 milioane de lei în prima jumătate a anului 2022, o creștere de 56% față de S1 2021. Profitul brut al companiei a crescut mai mult decât dublu față de S1 2021, ajungând la 389,8 milioane de lei, în timp ce profitul net a crescut cu 136%, ajungând la 347,8 milioane de lei. În ciuda investițiilor continue, Grupul și-a menținut o poziție de numerar puternică, de 467,5 milioane de lei, iar indicatorul loan-to-value a înregistrat o valoare de 25%.


„One United Properties a înregistrat rezultate excelente în primul semestru al anului 2022, oferind randamente superioare acționarilor noștri. Diviziile rezidențiale și comerciale au continuat evoluția pozitivă în 2022 și au condus la o EBITDA cu 11% peste valoarea bugetată pentru prima jumătate a anului curent și un profit net cu 23% mai mare. Poziția excelentă de numerar înregistrată la 30 iunie va continua să fie susținută și de cele 254 milioane de lei atrase în cadrul majorării capitalului social, aspect ce se va transpune într-o datorie netă negativă. Toți indicatorii demonstrează o poziție puternică a afacerii noastre și privim cu încredere spre creșterea activității de investiții și dezvoltare în perioada următoare”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.


Creșterea cifrei de afaceri a fost susținută de o creștere cu 16% a veniturilor din vânzările de proprietăți rezidențiale, care au ajuns la 386,8 milioane de lei în S1 2022 față de 332,8 milioane de lei în S1 2021. Venitul net din vânzarea de proprietăți rezidențiale a crescut semnificativ, cu 76% față de anul precedent ajungând la 189,9 milioane de lei datorită faptului că majoritatea dezvoltărilor se apropie de finalizare. Acest lucru a generat o marjă netă de 49%, o apreciere de 17 puncte procentuale comparativ cu S1 2021.


În primele șase luni ale anului 2022, One United Properties a vândut și pre-vândut apartamente, locuri de parcare, spații comerciale și alte unități pentru un total de 66,5 milioane de euro. La 30 iunie 2022, 80% dintre apartamentele aflate în curs de dezvoltare erau vândute, iar compania trebuie să primească până la sfârșitul anului 2023, 168,2 milioane de euro din vânzările contractate de clienți. În T3 2022, au început vânzările la două noi dezvoltări, One Lake Club și One Herăstrău Vista.


Veniturile din chirii, care includ veniturile generate de segmentele de birouri și de retail, au ajuns la 23,4 milioane de lei. Această creștere a fost determinată de veniturile provenite de la chiriașii de la One Tower, clădire închiriată în totalitate și One Cotroceni Park Faza 1, clădire închiriată în proporție de 85% la 30 iunie 2022, însă nu generează încă venituri întregi, deoarece o mare parte a chiriașilor se află încă în faza de amenajare. Veniturile din chirii includ și rezultatele generate de Bucur Obor, un centru comercial emblematic din București cu o suprafață închiriabilă brută de 26.000 mp, unde Grupul deține pachetul majoritar de acțiuni. Conducerea estimează că veniturile din chirii vor continua să crească la nivel de trimestru, aducând o pondere mai semnificativă în a doua jumătate a anului 2022, având în vedere gradul de ocupare în creștere în segmentul de birouri, precum și achiziția clădirii One Victoriei Plaza din iulie 2022, care este închiriată integral.


„A doua jumătate a anului va fi o perioadă de activitate intensă, pe măsură ce vom finaliza patru dezvoltări, inclusiv faza 2 a componentei de birouri a One Cotroceni Park. Mai mult, de-a lungul verii, am demarat vânzările la două noi dezvoltări – One Lake Club și One Herăstrău Vista. În plus, înainte de sfârșitul anului, estimăm să începem vânzările la One Lake District, One High District și One Floreasca Towers, sub rezerva obținerii autorizațiilor de construire. Documentele pentru toate aceste dezvoltări au fost deja depuse la autoritățile relevante și au fost confirmate ca fiind 100% complete. Așteptăm cu nerăbdare să începem să lucrăm la noile dezvoltări în perioada următoare, pentru a satisface cererea în creștere pentru locuințele noastre de calitate superioară din București”, a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties.


Poziția de numerar de 467,5 milioane de lei nu include capitalul atras în cadrul majorării de capital social, operațiune care a fost încheiată în data de 3 august 2022, când compania a atras 253,7 milioane de lei. Majorarea de capital a constat în două etape – prima, în care acționarii existenți au subscris pe baza drepturilor de preferință, și cea de-a doua etapă, cu noi investitori care au participat la plasamentul privat. Operațiunea a fost finalizată pe 19 august 2022, când acțiunile ONE nou subscrise au fost încărcate în conturile investitorilor.


Capitalul atras va susține strategia de creștere a One United Properties, permițând companiei să valorifice oportunități suplimentare de pe piață. Noul capital va fi investit cu prioritate în noi dezvoltări rezidențiale situate în principal în București. Compania își propune să investească capitalul obținut în zece noi dezvoltări. Acordurile pentru două locații în București – One City Club și One Herăstrău City – au fost deja semnate în iulie 2022, mărind portofoliul de teren curent al Grupului la aproximativ 217.000 mp, cu un total de drepturi de construire supraterană de peste 750.000 mp, unde vor fi construite peste 5.200 de apartamente în următorii opt ani. Acordurile pentru restul de opt noi dezvoltări sunt estimate a fi semnate în următoarele 12 luni.


În primele șase luni ale anului 2022, ONE a fost a noua cea mai tranzacționată acțiune de la BVB. În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022, valoarea medie zilnică tranzacționată a acțiunilor ONE a fost de 1,1 milioane de lei. La 30 iunie 2022, One United Properties avea 5.510 acționari, o creștere de 74% față de momentul IPO-ului. Într-un S1 2022 volatil, acțiunile ONE au depășit performanța indicelui de referință BET, oferind o apreciere a prețului acțiunilor de +1,6% față de o scădere de -8,7% a indicelui BET. În acest context, pe 19 august 2022, FTSE Russell a anunțat că acțiunile One United Properties au avansat în cadrul seriei FTSE Global Equity Index Emerging Europe, trecând de la categoria Small Cap la Mid Cap, reflectând capitalizarea bursieră crescută, precum și lichiditatea solidă a acțiunii ONE. Modificarea în cadrul indicelui va intra în vigoare începând cu data de 19 septembrie 2022.


One United Properties (BVB: ONE), the leading Romanian green developer of residential, mixed-use and office real estate, recorded a consolidated turnover of 136.7 million euro in the first half of 2022, a 54% increase compared to H1 2021. The gross profit increased more than double year-on-year, reaching 78.8 million euro, while the bottom line raised BY 136%, amounting to 70.3 million euro. Despite continuous investments, the Group maintained a strong cash position of 102.7 million euro and a loan-to-value ratio of 25%.


“One United Properties registered excellent performance in the first semester of 2022, delivering superior returns to our shareholders. The residential and commercial divisions continued the positive evolution in 2022, resulting in the EBITDA being 11% above the value budgeted for the first half of 2022, and the net profit 23% higher. The excellent cash position recorded as of June 30th will be further supported with 51.5 million euro raised during the share capital increase, resulting in a negative net debt. All the indicators are pointing towards a strong position of our business as we look forward to increasing our investment and development activity in the coming period,” said Victor Capitanu, co-CEO at One United Properties.


The increase in the turnover was supported by a 15% increase in revenues from residential property sales, which reached 78.2 million euro in H1 2022 versus 67.9 million in H1 2021. The net income from residential property increased significantly, by 74% year-on-year, reaching 38.4 million euro due to most of the developments getting closer to completion. This generated a 49% net margin, a 17pp appreciation compared to H1 2021.


In the first six months of 2022, One United Properties sold and pre-sold apartments, parking spaces, commercial spaces and other units for a total of 66.5 million euro. As of June 30th, 2022, 80% of apartments currently under development were sold out, and the company has to receive additional cash in of 168.2 million euro until the end of 2023 from sales contracted by clients. In Q3 2022, the sales at two new developments, One Lake Club and One Herastrau Vista, kicked off.


The rental income, which includes the income generated by the office as well as retail divisions has reached 4.7 million euro. The effect has been driven by the revenues coming from tenants at One Tower, which is fully leased out and One Cotroceni Park Phase 1, leased out at 85% as of June 30th, 2022, however not yet generating full income since a significant part of tenants are still in the fit-out phase. The rental income also includes results generated by Bucur Obor, an emblematic shopping center in Bucharest with a gross leasable area of 26,000 sqm, where the Group holds a majority stake. The management estimates that the revenues from rental income will continue to grow quarter-on-quarter, bringing more significant weight in the second half of 2022, given the growing occupancy in the office developments as well as the acquisition of fully leased One Victoriei Plaza in July 2022.


“The second half of the year will be a period of intense activity as we finalize four developments, including phase 2 of the office component of One Cotroceni Park. Moreover, over the summer, we started sales at two new developments – One Lake Club and One Herastrau Vista. Before the yearend, we additionally estimate to start the sales at One Lake District, One High District and One Floreasca Towers, subject to obtaining building permits. The files are already with the authorities for all these developments, confirmed to be 100% complete. We look forward to starting the construction in the coming period to match the growing demand for our superior quality housing in Bucharest,” said Andrei Diaconescu, co-CEO of One United Properties.


The cash position of 102.7 million euro excludes the capital raised during the share capital increase, the operation that was closed on August 3rd, 2022, as the company raised 51.5 million euro. The capital increase consisted of two stages – first, where existing shareholders subscribed based on preference rights, and second, with new investors participating in a private placement. The operation was finalized on August 19th, 2022, when the newly subscribed ONE shares were handed over into the investors’ accounts.


The capital raised will strengthen the growth strategy of One United Properties, allowing the company to seize additional opportunities in the market. The new equity will be invested with priority in new residential developments located primarily in Bucharest. The company targets to invest the capital raised in ten new developments. The agreements for two locations based in Bucharest – One City Club and One Herastrau City – were already signed in July 2022, increasing the current landbank of the Group to approx. 217,000 sqm, with total aboveground construction rights of over 750,000 sqm, where over 5,200 apartments will be built in the next eight years. The agreements for the remaining eight new developments are expected to be signed over the next 12 months.


In the first six months of 2022, ONE was the 9th most traded stock on BVB. Between January 1st and June 30th, 2022, the average daily traded value for ONE shares was 250 thousand euro. As of June 30th, 2022, One United Properties had 5,510 shareholders, a 74% increase compared to the date of the IPO. In a volatile H1 2022, ONE shares outperformed the benchmark index BET, delivering a +1.6% share price appreciation vs an -8.7% decline of the BET index. In this context, on August 19th, 2022, FTSE Russell announced that One United Properties shares were upgraded within the FTSE Global Equity Index Series for Emerging Europe, moving from the small-cap to mid-cap category, reflecting the increased market capitalization as well as the solid liquidity of ONE stock. The index change will be effective as of September 19th, 2022.


ONE UNITED PROPERTIES este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în multiplii indici BET și STOXX, în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume, și în indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging, care urmărește evoluția companiilor active în sectorul imobiliar din piețele emergent.


.

Cuvinte cheie:  One United Properties  Victor Căpitanu  Andrei Diaconescu 

Imagini

One United Properties raportează o cifră de afaceri de 676 milioane de lei și un profit brut de 390 milioane de lei pentru prima jumătate a anului 2022

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.