One United Properties raportează venituri de 349 milioane de lei și un profit brut de 208 milioane lei în T1 2022

București - 16 mai 2022 -

One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, raportează venituri consolidate de 348,7 milioane de lei în primele trei luni ale anului 2022, în creștere cu 82% față de T1 2021. Profitul brut a crescut de patru ori în T1 2022 comparativ cu T1 2021, ajungând la 208 milioane de lei, în timp ce profitul net a crescut cu 320%, ajungând la 166,4 milioane de lei. Datorită rezultatelor solide din primul trimestru, poziția de numerar a crescut cu 11% de la începutul anului, la 566,2 milioane de lei, cu un indicator loan-to-value de 25%.


Piața imobiliară din România a continuat performanța solidă în 2022 și observăm o cerere tot mai ridicată pentru dezvoltările noastre. Inflația în creștere și ratele reale negative ale dobânzilor la depozite generează economii în domeniul imobiliar, în ciuda contextului geopolitic actual. Pe această piață efervescentă, One United Properties își menține poziția de lider având în vedere că am încheiat primul trimestru al anului 2022 cu rezultate istorice atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitul. Marja netă din vânzările rezidențiale s-a apreciat cu 17 puncte procentuale față de T1 2021 datorită controlului strict al costurilor bazat pe contracte garantate și pe o politică de cumpărare stabilită la termen, în timp ce veniturile noastre recurente din chirii au crescut de 11 ori în contextul extinderii segmentului de birouri și retail. Pe măsură ce Bucureștiul continuă să fie un oraș cu un potențial uriaș de dezvoltare, rămânem concentrați pe construirea unui pipeline solid pentru viitoarele noastre dezvoltări de reper”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.


Dublarea cifrei de afaceri a fost determinată de o creștere cu 19% a veniturilor din dezvoltarea și vânzările de proprietăți rezidențiale, care au ajuns la 197,2 milioane de lei în T1 2022. Venitul net din vânzări rezidențiale a fost de 83,8 milioane lei, generând o marjă de 42,5%, o apreciere de 17 puncte procentuale față de T1 2021. În primele trei luni din 2022, One United Properties a vândut și pre-vândut 120 de apartamente cu o suprafață totală de 9.811 mp, 129 de locuri de parcare și 10 spații comerciale și alte unități pentru 28,6 milioane de euro.


Veniturile din chirii, care includ veniturile generate de segmentul de birouri, precum și de diviziile de retail, au înregistrat o creștere semnificativă, de 11 ori, ajungând la 6,6 milioane de lei. Efectul a fost determinat de veniturile provenite de la chiriașii One Tower, (grad de închiriere de 91% la 31 martie 2022) și One Cotroceni Park Faza 1 (grad de închiriere de 78% la 31 martie 2022), dar această clădire nu generează încă venituri întregi, deoarece majoritatea chiriașilor sunt încă în etapa de amenajare. Mai mult, din 2022, rezultatele consolidate One United Properties includ și performanța Bucur Obor, un centru comercial emblematic din București cu o suprafață închiriabilă brută de 26.000 mp, unde Grupul deține pachetul majoritar de acțiuni. Conducerea estimează că veniturile din chirii vor continua să crească la nivel de trimestru, aducând o pondere mai semnificativă în cifra de afaceri totală pe parcursul anului 2022.


Anul 2022 înseamnă diversificare pentru One United Properties, pe măsură ce continuăm să extindem segmentul de birouri și diviziile noastre de retail. Ambele au reușit să aducă profituri notabile în primele trei luni și vor continua să crească pe tot parcursul anului. În paralel, continuăm să ne axăm pe extinderea brandului high-end al ONE în dezvoltări la scară mai largă destinate clienților cu venituri medii și medii-mari. Rezultatele susținute și excelente ale vânzărilor One Cotroceni Park setează premise bune pentru dezvoltări similare, precum One Lake District și One High District, unde vom începe construcția în acest an. Performanța noastră solidă rezultă direct din modelul nostru de afaceri durabil, bazat pe un produs de calitate superioară și pentru care nu facem compromisuri în legătură cu ce și cum dezvoltăm. Întotdeauna ne străduim să livrăm cel mai bun produs de pe piață,” a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties.


La data de 31 martie 2022, One United Properties deținea terenuri cu o suprafață totală de 173.000 mp pentru viitoare dezvoltări rezidențiale, aflate în proces de obținere a autorizației de construcție și în fază de planificare, majoritatea având estimată demararea construcției în 2022, în București și Constanța (Mamaia). Grupul estimează construirea a peste 4.200 de apartamente și spații comerciale pe aceste terenuri.


One United Properties se află în prezent în negocieri avansate pentru zece dezvoltări viitoare, precum și în stadii incipiente de discuții sau negocieri pentru mai mult de 20 de alte dezvoltări. Cele zece dezvoltări aflate în prezent în negocieri avansate sunt concentrate în primul rând pe proprietăți rezidențiale destinate clienților cu venituri medii și medii-mari, segment în care Grupul a înregistrat performanțe excelente în ceea ce privește vânzările la One Cotroceni Park. Dacă vor fi semnate, aproximativ 10.000 de apartamente cu peste 1 milion de metri pătrați suprafață construibilă ar urma să fie dezvoltate pe aceste terenuri de către One United Properties în următorii șapte ani. După ce vor fi dezvoltate, acestea ar putea genera o valoare brută de dezvoltare de peste 2.3 miliarde de euro și un potențial profit brut pentru One United Properties de 900 de milioane de euro.


În perioada următoare, One United Properties va derula operațiunea de majorare a capitalului cu aporturi în numerar, aprobată în Adunarea Generală a Acționarilor din 26 aprilie 2022. Capitalul atras în cadrul acestei operațiuni va fi investit cu prioritate în noi dezvoltări, conform planului existent al companiei, în timp ce poziția actuală de numerar va fi folosită pentru a accelera livrarea dezvoltărilor în curs. Majorarea de capital planificată va fi a cincea pentru companie, care, din iulie 2021, este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București după ce a atras cu succes 52,8 milioane de euro în cadrul unui IPO.


În T1 2022, acțiunile ONE au fost în mod constant printre cele mai tranzacționate instrumente financiare la Bursa de Valori București. Valoarea medie zilnică tranzacționată pentru acțiunile ONE între 1 ianuarie și 31 martie 2022 a fost de 1,5 milioane de lei. În T1 2022, o perioadă caracterizată de volatilitate, acțiunile ONE au depășit indicele de referință BET, oferind o apreciere a prețului acțiunilor de +3,86% față de o scădere de -2,92% a indicelui BET. Doar 5 companii de tip blue chip, printre care și ONE, au înregistrat o evoluție pozitivă în această perioadă.


One United Properties (BVB: ONE), the leading Romanian green developer of residential, mixed-use and office real estate, recorded a consolidated turnover of 70.5 million euro in the first three months of 2022, an 81% increase compared to Q1 2021. The gross profit increased almost fourfold in Q1 2022 compared to Q1 2021, reaching 42 million euro, while the bottom line surged 314%, amounting to 33.6 million euro. Due to the solid results in the first quarter, the cash position increased 11% since the beginning of the year, to 114.5 million euro, on a loan-to-value ratio 25%.


“Romanian real estate market continued its strong performance well into 2022, and we see a growing demand for our developments. The rising inflation and negative real interest rates on deposits drive savings into real estate, despite the current geopolitical context. In this effervescent market, One United Properties maintains its leading position as we close the first quarter of 2022 with historical results both in terms of the top line as well as the bottom line. The net margin from residential sales appreciated 17 percentage points compared to Q1 2021 due to strong cost-control based on secured contracts and an established forward buying policy, while our recurring rental income registered an 11-fold increase in the context of growing office and retail division. As Bucharest continues to show extraordinary development potential, we continue building a strong pipeline for our future landmark developments,” said Victor Capitanu, co-CEO at One United Properties.


The doubling of the turnover was driven by a 17% increase in the revenues from the development and sales of residential property, which reached 39.9 million euro in Q1 2022. The net income from residential sales amounted to 16.9 million euro, generating a 42.5% margin, 17 percentage points appreciation compared to Q1 2021. In the first three months of 2022, One United Properties sold and pre-sold 120 apartments with a total surface of 9,811 sqm, 129 parking spaces and 10 commercial spaces and other units for 28.6 million euro.


The rental income, which includes the revenue generated by the office as well as retail divisions, registered a significant, elevenfold increase, reaching 1.3 million euro. The effect has been driven by the revenues from tenants at One Tower, which was leased out at 91% as of March 31st, 2022, and One Cotroceni Park Phase 1, leased out at 78% as of March 31st, 2022, however the latter not yet generating full income since most tenants are still in the fit out phase. Moreover, as of 2022, One United Properties consolidated results also include the performance of Bucur Obor, an emblematic shopping center in Bucharest with a gross leasable area of 26,000 sqm, where the Group holds a majority stake.  The management estimates that the revenues from rental income will grow quarter-on-quarter, bringing more significant weight to the total turnover throughout 2022.


“2022 brings diversification to One United Properties as we continue to develop our office and retail divisions, both of which brought notable returns in the first three months of the year and will continue to grow throughout the year. In parallel, we continue our focus on expanding the ONE high-end brand into larger-scale medium to medium-high income developments. The sustained, excellent sales results of One Cotroceni Park set good premises for similar developments such as One Lake District and One High District, where we will kick off the construction this year. Our solid performance directly results from our strong business model, based on a superior quality product, and never compromising on what and how we develop, always striving to deliver the best product on the market,” said Andrei Diaconescu, co-CEO of One United Properties.


As of March 31st, 2022, One United Properties had 173,000 sqm of land plots for further residential development under permitting and in the planning phase, most with an estimated start of construction in 2022, in Bucharest and Constanta (Mamaia). The Group estimates the construction of more than 4,200 apartments and commercial spaces on these land plots. Moreover, besides the owned landbank, the company has a strong pipeline of new plots of land for further development.


One United Properties is currently in advanced negotiations for 10 future developments as well as it is in early discussion or negotiation stages for more than 20 other developments. The 10 developments currently in advanced negotiations are primarily focused on medium and medium-high income residential properties, the segment where the Group has registered excellent performance with sales of One Cotroceni Park. If signed, approximately 10,000 apartments with more than 1 million square meters above ground of a gross buildable area would be developed on these lands by the company over the next seven years. After they are developed, these developments could generate a gross development value of more than 2.3 billion euro and a potential gross profit for One United Properties of 900 million euro.


In the coming period, One United Properties will carry out the share capital increase operation with cash contributions, approved in the General Meeting of Shareholders held on April 26th, 2022. The capital raised during the share capital increase will be invested with priority in new developments, according to the existing pipeline of the company, while the current cash position will be used to accelerate the delivery of the ongoing developments. The planned capital increase will be the fifth for the company, which, since July 2021, has been listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange after having successfully raised 52.8 million euro in an IPO.


In Q1 2022, ONE shares were consistently amongst the most traded financial instruments on the Bucharest Stock Exchange. The average daily traded value for ONE shares between January 1st and March 31st, 2022, was 0.3 million euro. In a volatile first quarter of 2022, ONE shares outperformed the benchmark index BET, delivering a +3.86% share price appreciation vs a -2.92% decline of the BET index. Only five blue chips, including ONE, registered a positive evolution in this period.


ONE UNITED PROPERTIES este principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume.


.

Cuvinte cheie:  One United Properties  ONE  Victor Căpitanu  Andrei Diaconescu 

Imagini

One United Properties raportează venituri de 349 milioane de lei și un profit brut de 208 milioane lei în T1 2022
One United Properties raportează venituri de 349 milioane de lei și un profit brut de 208 milioane lei în T1 2022
One United Properties raportează venituri de 349 milioane de lei și un profit brut de 208 milioane lei în T1 2022
One United Properties raportează venituri de 349 milioane de lei și un profit brut de 208 milioane lei în T1 2022

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.