Acțiunile One United Properties intră în indicele FTSE Global All Cap

20 decembrie 2021, 11.06 - Afaceri   Construcţii   Social   Evenimente  

București - 20 decembrie 2021 -

În data de 20 decembrie 2021, acțiunile One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație, au intrat în indicele FTSE Global All Cap. Indicele FTSE Global All Cap este un indice ponderat în funcție de capitalizarea pieței care reprezintă performanța acțiunilor cu capitalizare mare, medie și mică la nivel global. Indicele acoperă piețele dezvoltate și emergente și este adecvat pentru produse de investiții, precum fonduri, instrumente derivate și fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri).


Suntem mândri că, începând de astăzi, a crescut reprezentarea companiilor antreprenoriale românești la nivel internațional. Din clipa în care ne-am exprimat intenția de a ne lista la Bursa de Valori București, am analizat toate modalitățile prin care putem crește vizibilitatea pieței de capital românești în fața investitorilor instituționali globali. Ne bucurăm că deja în șase luni de la IPO, acțiunile ONE au fost incluse în indicele FTSE Global All Cap. Chiar dacă ponderea companiilor românești rămâne modestă, estimăm intrări semnificative de numerar pe piața de capital din România ca urmare a includerii noastre de către FTSE Russell. Impactul acestei decizii este fundamental, observând deja o creștere semnificativă în activitatea de tranzacționare a acțiunilor ONE,” a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.


Acțiunile One United Properties au fost printre cele mai tranzacționate acțiuni la Bursa de Valori București odată cu listarea companiei în iulie 2021. Lichiditatea zilnică din prima zi de tranzacționare până pe 17 decembrie 2021 a fost de 1,8 milioane lei pe zi. De la anunțul includerii ONE în indicii FTSE Russell din 22 noiembrie, activitatea zilnică de tranzacționare a crescut semnificativ, valoarea medie zilnică tranzacționată fiind de 5,3 milioane de lei.


One United Properties este a cincea acțiune românească care a intrat în indicele FTSE Global All Cap după Banca Transilvania, Nuclearelectrica, OMV Petrom și Teraplast. Împreună, cele cinci companii au o capitalizare bursieră de 61,1 miliarde de lei (13,9 miliarde de dolari). Ponderea totală a acțiunilor românești în indicele FTSE Global All Cap este de 0,01%. În urma includerii noilor companii în data de 20 decembrie 2021, indicele are 9.428 de companii constitutive, cea mai importantă pondere, aproximativ 60% din totalul fondului, fiind deținută de 1.829 de acțiuni americane.


Cele mai mari trei acțiuni incluse în indicele FTSE Global All Cap la 30 noiembrie 2021 au fost Apple (pondere de 3,41% din indicele total), Microsoft (3,28%) și Amazon (2%). Sectorul tehnologiei este cel mai reprezentativ industrie în cadrul acestui indice, reprezentând peste 20% din ponderea totală, urmat de bunurile de consum discreționare și acțiunile financiare. Sectorul imobiliar este al treilea cel mai puțin reprezentativ în acest indice din punctul de vedere al ponderii, deoarece înainte de intrarea One United Properties, acesta includea 708 companii cu o pondere totală în indice de 3,57%. În ultimii cinci ani, FTSE Global All Cap Index a adus investitorilor un randament total de 94%.


Pe lângă includerea în FTSE Global All Cap, acțiunile ONE au fost adăugate și în componența FTSE Global Small Cap, segmentul cu capitalizare mică din universul FTSE Global Equity Index, și FTSE Global Total Cap, care include companii de dimensiuni mari, medii, mici și micro. În FTSE Global Total Cap, România este reprezentată de șapte companii - Banca Transilvania, Nuclearelectrica, OMV Petrom, One United Properties, TeraPlast, precum și două companii cu micro-capitalizare: Bittnet și TTS.


One United Properties este a treia companie antreprenorială din punctul de vedere al dimensiunii listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București și cel mai mare dezvoltator imobiliar listat pe piața de capital locală. Acțiunile companiei au debutat la BVB în data de 12 iulie 2021, în urma unui IPO de succes, în cadrul căruia compania a atras 260 de milioane de lei pentru dezvoltări ulterioare atât în segmentul rezidențial, cât și în cel de birouri. Începând cu data de 20 septembrie 2021, acțiunile ONE sunt incluse în indicele BET, acesta urmărind evoluția celor mai lichide 19 companii listate la Bursa de Valori București.


ONE UNITED PROPERTIES este principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE.


On December 20th, 2021, the shares of One United Properties (BVB: ONE), the leading green developer of residential, mixed-use and office real estate, entered the FTSE Global All Cap index. The FTSE Global All Cap Index is a market capitalization-weighted index representing the performance of the large, mid, and small-cap stocks globally. The index covers Developed and Emerging Markets and is suitable as the basis for investment products, such as funds, derivatives, and exchange-traded funds.


“We are proud that as of today, the representation of Romanian entrepreneurial companies on an international base has increased. Since we have expressed our intention to list on the Bucharest Stock Exchange, we have looked at all the ways through which we can increase the visibility of the Romanian capital market towards global institutional investors. We are happy that already within six months since our IPO, ONE shares have been included in the FTSE Global All Cap index. Even though the share of Romanian companies remains modest, we estimate significant cash inflows into the Romanian capital market as a result of our inclusion by FTSE Russell. The impact of this decision is fundamental, as we have already seen a significant uptake in the trading activity on ONE shares,” said Victor Capitanu, co-CEO of One United Properties.


Since its IPO in July 2021, the One United Properties shares were amongst the most traded stocks on the Bucharest Stock Exchange. The daily liquidity from the first day of trading until December 17th, 2021, was 1.8 million lei per day. Since the announcement of the inclusion of ONE in FTSE Russell indices on November 22nd, the daily trading activity has increased significantly, with the average daily traded value being 5.3 million lei.


One United Properties is the fifth Romanian stock to enter the FTSE Global All Cap index after Banca Transilvania, Nuclearelectrica, OMV Petrom and Teraplast. Together, the five companies have a market capitalization of 61.1 billion lei (13.9 billion dollars). The total weight of the Romanian stocks in the FTSE Global All Cap index is 0.01%. Following the inclusion of the new companies on December 20th, 2021, the index has 9,428 constituent companies, with the most significant share, approximately 60% of the total fund, being held by 1,829 American stocks.


The three largest stocks included in the FTSE Global All Cap index as of November 30th, 2021, were Apple (3.41% weight of total index), Microsoft (3.28%) and Amazon (2%). The most represented sector is technology, holding over 20% of the total weight, followed by consumer discretionary stocks and financials. The real estate sector is the third least represented in the index by weight, as prior to the inclusion of One United Properties, it included 708 companies with a total weight in the index of 3.57%. In the last five years, the FTSE Global All Cap index brought investors a total return of 94%.


Apart from inclusion in the FTSE Global All Cap, ONE shares were also added in the composition of FTSE Global Small Cap, the small-cap segment within the FTSE Global Equity Index universe, and FTSE Global Total Cap, which includes large, medium, small, and micro-companies. In the FTSE Global Total Cap, Romania is represented by seven companies - Banca Transilvania, Nuclearelectrica, OMV Petrom, One United Properties, TeraPlast, as well as two micro-caps: Bittnet and TTS.


One United Properties is the third-largest entrepreneurial company listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, as well as the largest real estate developer listed on the local capital market. The company’s shares floated on BVB on July 12th, 2021, following a successful IPO, during which the company raised 260 million lei for further developments in both the residential and office segments. As of September 20th, 2021, ONE shares are included in the BET index, which follows the evolution of the 19 most liquid companies listed on the Bucharest Stock Exchange.


ONE UNITED PROPERTIES is the leading green developer of residential, mixed-use and office real estate. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy-efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications for sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer has been awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the “Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020. The company is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, with the symbol ONE.


.

Cuvinte cheie:  One United Properties  FTSE Global All Cap  Victor Căpitanu 

Imagini

Acțiunile One United Properties intră în indicele FTSE Global All Cap

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.