One Tower este prima clădire de birouri din Romania care obține certificarea LEED v4 Platinum Building Design and Construction

29 septembrie 2021, 04.48 - Afaceri   Construcţii   Evenimente  

București - 29 septembrie 2021 -

One United Properties (BVB: ONE), unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, anunță că imobilul de birouri  One Tower a primit din partea US Green Building Council certificarea LEED v4 Building Design and Construction, la nivel Platinum, nivelul superior prevăzut de această certificare.


Parte a proiectului multifuncțional One Floreasca City, clădirea de birouri clasă A One Tower se diferențiază față de celelalte proiecte certificate LEED din România cu cel mai mare punctaj obtinut, 86 de puncte, conform versiunii actuale a standardului. LEED este cel mai utilizat sistem de evaluare a clădirilor verzi din lume și un simbol internațional al excelenței, iar certificarea vizează toate tipurile de clădiri, precum și toate fazele construcției. Proiectele care urmăresc certificarea LEED sunt punctate pentru strategiile de construcție ecologică pe care le aplică, pe mai multe categorii, iar pe baza numărului de puncte obținute un proiect câștigă unul dintre cele patru niveluri de rating LEED: Certified, Silver, Gold sau Platinum.


Ca urmare a implementării strategiilor și soluțiilor practice propuse de standardul LEED, One Tower oferă chiriașilor posibilitatea de a funcționa sustenabil, iar angajaților acestora un spațiu de lucru sănătos și productiv. One Tower va funcționa cu costuri operaționale semnificativ mai mici față de clădirile convenționale, printr-o contorizare inteligentă, o reducere estimată a costului energetic anual de 35% și o reducere a consumului de apă potabilă de 50%. Proiectul a obținut numărul maxim de puncte pentru categoriile Locație și Transport, Situri Sustenabile, Eficiența Apei și Calitatea Aerului Interior.


„Suntem încântați că One Tower a obținut această certificare riguroasă, strictă, care ne onorează și în același timp ne obligă să continuăm eforturile de a livra proiecte sustenabile. Putem spune că One Tower este cea mai verde și sustenabilă clădire de birouri din România. Dorința noastră este să dezvoltăm clădiri durabile, care oferă un mediu de lucru sănătos, cu cele mai noi tehnologii integrate și multiple beneficii oferite chiriașilor. Prin proiectele noastre ne dorim să contribuim la crearea unor concepte moderne și actuale de birouri pe piața românească, modele care integrează nu numai spații de lucru, ci și facilități pentru un stil de viață activ și sănătos”, spune Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.


„Clădirile verzi înseamnă mai mult decât eficiență energetică ridicată; clădirile verzi folosesc mai puține resurse, reduc deșeurile produse în execuție și în operare, au un impact negativ mai mic asupra mediului și maximizează sănătatea ocupanților”, spune arh. Tamara Dogariu, consultantul LEED care a coordonat procesul de certificare, din partea Colliers, divizia Green & Healthy Buildings Certifications.


Certificarea LEED Platinum obținută de One Tower pentru faza de proiectare și construcție este completată de certificarea WELL Health-Safety, ambele procese fiind coordonate de către consultanții Colliers.


Dacă prin LEED s-a urmărit o proiectare sustenabilă, cu o grijă față de mediu ridicată, prin WELL Health – Safety se confirmă că sănătatea și siguranța chiriașilor sunt pe primul loc, fiind adoptate politici operaționale, implementate protocoale de mentenanță și elaborate planuri de urgență. Mai mult de atât, pentru menţinerea certificării, One Tower va trece printr-un proces anual de reînnoire a acesteia, ceea ce ajută la asigurarea îndeplinirii unui standard ridicat de sănătate şi siguranţă pe termen lung”, spune Oana Stamatin, Director Green & Healthy Buildings Certifications.


Prin poziția sa excelentă în cartierul Floreasca, One Tower oferă tuturor celor care își desfășoară activitatea în clădire acces la parcuri, restaurante, cafenele, dar și priveliște panoramică asupra lacului. One Tower are o suprafață închiriabilă de 23.750 mp, dotați după ultimele tehnologii. Clădirea a fost concepută cu o mare atenție la detalii pentru crearea unui mediu de lucru primitor și confortabil pentru angajați, cu spații moderne, luminoase, cu sisteme performante de încălzire și ventilație. Printre beneficiile oferite chiriaşilor se numără ferestrele operabile manual, locuri de parcare şi facilităţi pentru transport alternativ, atât pentru transport în comun, cât și individual. Întregul proiect One Floreasca City reprezintă un concept imobiliar inovator, de referință pentru piața românească, concentrat pe comunitate și care înglobează o componentă rezidențială cu apartamente premium – One Mircea Eliade, clădirea de birouri de clasă A One Tower, precum și numeroase facilități pentru sport, petrecerea timpului liber și spații verzi.


One United Properties (BVB: ONE), one of the leading real estate developers of sustainable residential, office and mixed-use projects in Romania, announces that One Tower office building has received from the US Green Building Council the LEED v4 Building Design and Construction certification, at Platinum level, the highest level provided by this certification.


Part of the multifunctional project One Floreasca City, the A class office building One Tower differs from the other LEED certified projects in Romania with the highest score obtained, 86 points, according to the current version of the standard. LEED is the most widely used green building appraisal system in the world and an international symbol of excellence, and the certification covers all types of buildings, as well as all construction phases. Projects that pursue LEED certification are scored for the green building strategies they apply, in several categories, and based on the number of points obtained a project wins one of the four LEED rating levels: Certified, Silver, Gold or Platinum.


As a result of the implementation of the strategies and practical solutions proposed by the LEED standard, One Tower offers tenants the opportunity to operate sustainably, and their employees a healthy and productive workspace. One Tower will operate with significantly lower general costs than conventional buildings, through smart metering, an estimated 35% annual energy cost reduction and a 50% reduction in drinking water consumption. The project obtained the maximum number of points for the categories Location and Transport, Sustainable Sites, Water Efficiency, and Indoor Air Quality.


"We are delighted that One Tower has obtained this strict certification, which honours us and at the same time obliges us to continue our efforts to deliver sustainable projects. Our desire is to develop sustainable buildings that offer a healthy work environment, with the latest integrated technologies and multiple benefits offered to tenants. Through our projects we want to contribute to the creation of modern office concepts on the Romanian market, models that integrate not only workspaces, but also facilities for an active and healthy lifestyle", says Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.


“Green buildings mean more than high energy efficiency; green buildings use fewer resources, reduce waste generated during construction and operation, have a lower negative impact on the environment and maximize occupants’ health”, says Architect Tamara Dogariu, LEED consultant who coordinated the certification process for Colliers, division Green & Healthy Buildings Certifications.


The LEED Platinum certification obtained by One Tower for the design and construction phase is completed by the WELL Health-Safety certification, both processes being coordinated by Colliers consultants.


"While LEED has pursued a sustainable design, with a high concern for the environment, WELL Health - Safety confirms that the health and safety of tenants come first, adopting operational policies, implementing maintenance protocols and developing contingency plans. Moreover, in order to maintain the certification, One Tower will go through an annual process of its renewal, which helps to ensure a high standard of long-term health and safety”, says Oana Stamatin, Director of Green & Healthy Buildings Certifications.


With its excellent position in the heart of Floreasca district, One Tower offers access to parks, restaurants, cafes, but also panoramic views of the lake. One Tower has a leasable area of ​​23,750 square meters, equipped with the latest technologies. The building has been designed with great attention to detail to create a welcoming and comfortable working environment for employees, with modern, bright spaces with high-performance heating and ventilation systems. Among the benefits offered to tenants there are manually operated windows, parking spaces and facilities for alternative transport, both for public and individual transport. The entire One Floreasca City project represents an innovative real estate concept, a landmark on the Romanian market, focused on community and including a residential component with premium apartments - One Mircea Eliade, the A class office building One Tower, as well as numerous sports facilities, leisure, and green spaces..

Cuvinte cheie:  One Tower  clădire de birouri  certificarea LEED v4  Platinum Building Design and Construction  Mihai Păduroiu  Clădirile verzi  

Imagini

One Tower este prima clădire de birouri din Romania care obține certificarea LEED v4 Platinum Building Design and Construction

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.