Acțiunile One United Properties intră în indicele BET

20 septembrie 2021, 11.16 - Afaceri   Imobiliare  

Bucuresti - 20 septembrie 2021 -

​În data de 20 septembrie 2021, acțiunile One United Properties (BVB: ONE), unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, au intrat în indicele Bucharest Exchange Trading (BET). Indicele BET urmărește evoluția celor mai lichide acțiuni listate la Bursa de Valori București (BVB), iar din 20 septembrie include 19 companii blue-chip. Ponderea acțiunilor One United Properties în indicele BET este în prezent de 1,68%.


Suntem onorați că acțiunile ONE sunt incluse în mai mulți indici ai Bursei de Valori București, inclusiv în BET, cel mai important indice al pieței de capital din România. Astăzi, la puțin peste două luni de la debutul nostru pe Bursa de Valori București, One United Properties a dobândit mult râvnitul statut de companie blue-chip. Următorul nostru obiectiv este includerea acțiunilor ONE în indicele FTSE Russel. Pe termen lung, ne dorim să contribuim la dezvoltarea pieței locale de capital prin creșterea participării și vizibilității companiilor antreprenoriale românești în indicii pieței emergente globale,” a declarat Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.


Includerea acțiunilor One United Properties în BET înseamnă diversificare pentru investitori, deoarece aceștia sunt expuși la unul dintre cele mai importante și dinamice sectoare economice – sectorul imobiliar. Diversificarea la nivel de sector este crucială pentru acești indici, deoarece oferă o performanță mai bună ajustată la risc. Mai mult, odată cu includerea acțiunilor ONE în BET, numărul companiilor antreprenoriale românești incluse în acest indice a crescut, ajungând la opt emitenți, care dețin o pondere combinată de 32,47%. În afară de Banca Transilvania, care deține procentajul maxim de 19,99%, ponderea pentru restul companiilor antreprenoriale locale incluse în BET variază de la 3,06% până 0,42%.


BET este primul și cel mai de renume indice dezvoltat de BVB și reprezintă indicele de referință al pieței locale de capital. BET reflectă evoluția celor mai tranzacționate companii de pe Piața Principală a BVB, exclusiv societățile de investiții financiare. Este un indice de preț ponderat cu capitalizarea free-floatului, ponderea maxima a unui simbol fiind de 20%. Criteriul principal de selecție al societăților în indice este lichiditatea. Începând cu anul 2015, pentru selecție se aplică și criterii legate de transparența emitenților și calitatea raportărilor și a comunicării acestora cu investitorii. Companiile incluse în indicele BET sunt considerate blue-chips-uri, ceea ce înseamnă că sunt companii recunoscute la nivel național, stabile și solide din punct de vedere financiar.


Acțiunile ONE au fost adăugate și în BET-TR, indicele de tip „total return” care urmează structura BET, dar, în plus, reflectă dividendele plătite de companiile constituente. Ponderea companiilor incluse în indicele BET-TR este aceeași ca și pentru companiile prezente în BET. Acțiunile One United Properties au fost, de asemenea, incluse în BET-BK, având o pondere de 2,97%. BET-BK a fost conceput pentru a putea fi folosit ca reper de către administratorii de fonduri, dar și de alți investitori instituționali. Metodologia de calcul reflectă cerințele legale și limitele de investiții ale fondurilor. Acțiunile ONE au fost adăugate și în indicii BET-XT, BET-XT-TR și BET Plus.


One United Properties este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București. Acțiunile companiei au fost listate pe BVB în data de 12 iulie 2021, în urma unui IPO de succes, pe parcursul căruia compania a atras 260 de milioane de lei pentru continuarea dezvoltărilor atât pe segmentul rezidențial, cât și pe cel de birouri. În primele șase luni ale anului 2021, One United Properties a înregistrat o cifră de afaceri record de 434 milioane, o creștere de 96% față de aceeași perioadă a anului 2020 și un profit net de 147,5 milioane lei, o majorare cu 267%.


În cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 10 septembrie 2021, acționarii One United Properties au aprobat plata unor dividende în valoare de 32,5 milioane de lei, sau aproximativ 0,02273 lei pe acțiune, acesta urmând a fi plătit în data de 11 octombrie 2021 acționarilor care dețin acțiuni ONE la data de înregistrare 28 septembrie 2021.


ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE.One United Properties shares enter the BET Index


On September 20th, 2021, shares of One United Properties (BVB: ONE), one of the leading green developers of residential, mixed-use and office real estate in Romania, entered the Bucharest Exchange Trading (BET) index. BET index follows the evolution of most liquid companies listed on the Bucharest Stock Exchange (BVB), and as of September 20th, it includes 19 blue chip companies. The weight of One United Properties shares in the BET index is currently 1.68%.


“We are honored that ONE shares are included in multiple indices of the Bucharest Stock Exchange, including the most important index of the Romanian capital market – BET. This means that today, a little over two months since our debut on the Bucharest Stock Exchange, One United Properties gained the much sought-after blue chip status. Our next target is the inclusion of ONE shares in the FTSE Russell index. We want to contribute to developing the local capital market by increasing the participation and visibility of the Romanian entrepreneurial companies in the global emerging market indices,” said Victor Capitanu, co-founder of One United Properties.


The inclusion of One United Properties shares in BET brings diversification to investors since it exposes them to one of the most important and dynamic sectors of the economy – real estate. Sectorial diversification is crucial for indices since it offers better risk-adjusted performance. Moreover, with the inclusion of ONE shares in BET, the number of Romanian entrepreneurial companies in the index increased, reaching eight issuers, having a combined weight of 32.47%. Apart from Banca Transilvania, which has the maximum weight of 19.99%, the rest of the local entrepreneurial companies have weight in BET ranging from 3.06% to 0.42%.


BET is the first and the most reputable index developed by BVB and represents the reference index for the local capital market. BET reflects the performance of the most traded companies on BVB’s Main Market, excluding financial investment companies. It is a free-float market capitalization-weighted index, with the maximum weight of its components of 20%. The main selection criterion is liquidity. As of 2015, further criteria related to issuers’ transparency and quality of reporting and their communication with investors are also used for screening. Companies included in the BET index are considered blue chips, meaning nationally recognized, well-established, and financially sound companies.


ONE shares were also added in the composition of BET-TR, the total return index that follows the BET structure, but it additionally reflects the dividends paid by constituent companies. The weight of the companies included in the BET-TR index is the same as for companies featured in BET. Shares of One United Properties were also included in BET-BK with a 2.97% weight. BET-BK was designed to be used as a benchmark by asset managers and other institutional investors. The calculation methodology reflects on legal requirements and investment limits applying to investment funds.  ONE shares were also added in the BET-XT, BET-XT-TR and BET Plus indices.


One United Properties is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange. The company’s shares floated on BVB on July 12th, 2021, following a successful IPO, during which the company raised 260 million lei for further developments in both the residential and office segments. In the first six months of 2021, One United Properties registered a record turnover of 434 million, a 96% increase compared to the same period of 2020 and a net profit of 147.5 million lei, a 267% surge.


 In the General Meeting of Shareholders held on September 10th, 2021, the shareholders of One United Properties approved the payment of a dividend in the amount of 32.5 million lei, or approximately 0.02273 lei per share, which will be paid on October 11th, 2021, to the shareholders who hold ONE shares at the registration date of September 28th, 2021.


ONE UNITED PROPERTIES is one of the leading green developers of residential, mixed-use and office real estate in Bucharest, Romania. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy-efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications for sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer has been awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the
“Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020. The company is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, with the symbol ONE.

Comunicat de presă furnizat și asumat de Fabrica de PR

.

Cuvinte cheie:  One United Properties  Indicele BET  BVB  Victor Căpitanu 

Imagini

Acțiunile One United Properties intră în indicele BET

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.