Comunicat de presă AEDE

06 iunie 2019, 03.21 - Mediu  

Bucuresti - 06 iunie 2019 -

Subscrisa Asociația Europeană pentru Dezvoltare Ecodurabilă, cu sediul in București, Str. Intrarea Teiul Doamnei nr.1, bl.8, sc. A, et.1, ap.5, Sector 2, având Cod de Identificare Fiscală 37834919, prin președinte Cătălin Vasile Barbu, denumită în continuare “Asociatia” sau “AEDE”, având în vedere conferința de presă cu privire la situația Gropilor de Gunoi din jurul Bucureștiului și despre obligativitatea  asigurării transparenței instituțiilor în fața cetățenilor  din data de 06.06.2019, ora 14:30 la Centrul European și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu” din Str. 11 Iunie prin prezenta vă  transmitem punctului nostru de vedere cu privire la acest subiect.


În primul rând dorim să vă informăm că asociația noastră este o asociație apolitică, ce are ca scop implicarea în promovarea și apărarea intereselor cetățenilor în vederea creșterii calității vieții conform standardelor europene, asigurării unui mediu de viață sănătos, promovarea proiectelor de interes local și regional în vederea îmbunătățirii accesului la educație, sănătate, precum și protecția mediului.


Vă informăm totodată că asociația noastră acționează atât la nivel național, cât și local, având membri activi în localitățile care sunt profund afectate de modalitatea de gestionare a deșeurilor.


În acest context suntem direct interesați de activitatea de gestionare a deșeurilor pe raza Municipiului București și a Județului Ilfov în vederea protejării intereselor comunităților care trăiesc în aceste zone și am demarat o serie de verificări, atât cu privire la legislația care reglementează activitatea de depozitare a deșeurilor, respectiv măsurile care se pot lua de către autoritățile locale, ministere și agenții guvernamentale pentru ca locuitorii să fie cât mai puțin afectați de aceste activități.

În urma verificărilor întreprinse de noi, vă informăm că am constatat că societatea Ecorec S.A. gestionează Depozitul Glină fără a respecta o serie de prevederi importante din legislația privind protecția mediului, legislația privind serviciile de utilitate publică și legislația privind achizițiile publice (respectiv concesionarea prin delegare a serviciilor de depozitare a deșeurilor), precum și regulamentele și hotărârile adoptate de autoritățile publice locale de la nivelul Municipiului București cu privire la gestionarea deșeurilor, așa cum vom detalia mai jos

I.Ecorec S.A. nu respectă prevederilor legislației aferente serviciilor comunitare de utilitate publică, respectiv a serviciului public de salubrizare


1.1. Legislația aplicabilă


Vă rugăm să observați că în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, serviciile de utilitate publică și deci implicit serviciile de salubrizare „sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.”


Pe de altă parte, conform prevederilor art. 22 din același act normativ, gestiunea serviciilor de utilitate publică este lăsată strict la latitudinea autorităților publice locale, care pot decide ca acest serviciu să fie realizat fie prin gestiune directă, fie prin gestiune delegată, modalitatea de gestiune a serviciului urmând a fi decisă prin intermediul unor hotărâri ale autorităţilor deliberative (Consiliile Locale) ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. În ce privește gestiunea delegată, art. 29 din actul normativ mai sus menționat arată că aceasta este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.Precizăm că în conformitate cu prevederile alin. 8 și 9 ale art. 29, acest contract de delegare a gestiunii este un contract reglementat de legislația aplicabilă achizițiilor publice, acesta urmând a fi un contract de concesiune de servicii, fie un contract de achiziție publică de servicii. În ce privește serviciul public de salubrizare, art. 2 din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, stabilește în mod clar că „Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor”, iar la lit. j), alin. 2 al aceluiași articol activitatea de depozitare a deșeurilor este indicată ca activitate componentă a serviciului de salubrizare a localităților. În consecință, vă rugăm să rețineți că în conformitate cu prevederile legale indicate mai sus, activitatea de salubrizare a unei localități și inclusiv activitatea de depozitare a deșeurilor se poate realiza doar sub controlul strict al autorităților publice locale, acestea urmând să decidă dacă activitățile aferente serviciilor de salubrizare vor fi gestionate în mod direct de respectivele autorități publice/unități administrativ teritoriale sau prin delegarea serviciului către un operator economic, în baza unui contract de delegare a gestiunii ce va face obiectul unei procedurii de achiziție publică.


1.2. Lipsa unui contract de delegare a gestiunii serviciului de depozitare a deșeurilor provenite de pe raza Municipiului București încheiat între Ecorec S.A și Primăria Municipiului București

Din informațiile noastre obținute din surse publice rezultă că în cadrul Depozitului Glina au fost depozitate deșeuri colectate de pe raza Municipiului București, deși operatorul acestui depozit-societatea Ecorec S.A. nu are încheiat cu Primăria Municipiului București vreun contract de delegare a gestiunii privind depozitarea deșeurilor aparținând Municipiului București și nici vreun contract de asociere în vederea proiectării, construirii și exploatării unui depozit de deșeuri, așa cum au ceilalți doi operatori -Eco Sud S.A. și Iridex S.A. În acest sens, vă rugăm să observați că singurele depozite autorizate sunt cele menționate în Hotărârea 82/2015, respectiv depozitele Vidra și Chiajna, despre aceste depozite menționându-se în mod clar că au fost construite în asociere cu Primăria Municipiului București  de operatorii acestora (Eco Sud S.A. și Iridex S.A), care au dobândit astfel și dreptul de administrare al acestora până la epuizarea capacității de depozitare a celor două depozite.

Vă rugăm să rețineți că în Hotârârea 82/2015 nu se face nicio mențiune cu privire la Depozitul Glina și în considerarea prevederilor Legilor 51/2006 și 101/2006, precum și a legislației incidente în domeniul achizițiilor publice, nu se poate reține că acest depozit ar avea dreptul de a primi în vederea eliminării prin depozitare deșeuri de pe raza Municipiului București.


II. Ecorec S.A. nu respectă legislația de mediu, viața și sănătatea locuitorilor din zonă fiind profund afectată de activitatea Depozitului Glina

Vă informăm că în repetate rânduri am informat opinia publică cu privire la pericolele la care sunt expuși locuitorii din localitățile învecinate Depozitului Glina, datorită faptului că operatorul acestui depozit -firma Ecorec S.A. nu respectă prevederile legislației de mediu și am solicitat în mod public ca autorizația de mediu deținută de această societate să nu fie emisă, printr-o scrisoare deschisă trimisă în atenția autorităților de mediu. Vă informăm totodată că prin adresele trimise în atenția autorităților de mediu am învederat deja faptul că Depozitul Glina se află la o distanță mai mică de 100 de metri față de primele case de locuit, fiind astfel încălcate și prevederile Ordinului 119/2014 emis de Ministerul Sănătății pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Datorită acestor motive autoritățile de mediu au suspendat în prezent activitatea de depozitare în cadrul depozitului Glina gestionat de Ecorec S.A.

III. În cadrul procedurii de reautorizare funcționarii publici din cadrul A.P.M. Ilfov respectiv Directorul Executiv Alin Romeo Ciprian Stanciu respectiv funcționari publici din cadrul Ministerului Mediului și din cadrul D.S.P. Ilfov, au încălcat în mod evident legislația în vigoare și ca urmare Parchetul a început urmărirea penală împotriva acționarilor și administratorilor Ecorec, având autori cunoscuți în acest demers.


Dosare penale în curs:

1. Dosarul penal nr. 2132/P/201 de pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoriei Sector 1 București

Procedura privind emiterea autorizației integrate de mediu pentru Depozitul Glina face obiectul dosarului penal nr.  2132/P/201 de pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoriei Sector 1 București. În urma verificărilor efectuate de Poliția Română au rezultat aspecte care fac referire la săvârșirea unor fapte de natură penală cu autori cunoscuți în procedura de emitere a autorizației integrate de mediu de către A.P.M Ilfov, și în consecință în prezent în cadrul dosarului penal nr. 2132/P/201 de pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoriei Sector 1 București au loc cercetări penale cu privire la această procedură.

2. Dosarul penal aflat de pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu

Conform informațiilor publicate în presă, rezultă că în prezent Ecorec S.A. face obiectul unor cercetări penale, ca urmare a sesizărilor Gărzii de Mediu, pentru infracțiunea de poluarea a apelor cu substanțe periculoase, infracțiune prevăzută de art. 92, alin. 1 din Legea 107/1996-legea apelor. Față de aceste aspecte considerăm că unul din cei mai mari poluatori din perimetrul Municipiului București și Jud Ilfov este societatea Ecorec care prin activitatea de la depozitul Glina pune în pericol sănătatea cetățenilor atât din zonele limitrofe depozitului cât și din cartierele bucureștene aflate în perimetrul acestei zone poluate.

IV. Asociația „Grup de Susținere Locală ”susține în mod evident activitatea poluatoare a depozitului Glina cât și activitatea infracțională a administratorilor și asociaților societății Ecorec SA.

Așa cum am arătat societatea Ecorec prin activitatea desfășurată la depozitul de deșeuri Glina a pus în pericol timp de peste 15 ani viața și sănătatea locuitorilor având activități de poluare a mediului așa cum rezultă și din cercetările făcute de autorități iar activitatea infracțională a asociaților și administratorilor este evidentă, aceștia fiind condamnați pentru activățile de la depozitul Glina în mai multe dosare penale. Alături de acest grup infracțional s-a adăugat asociația “GSL” care prin paravanul promovării unor acțiuni în favoarea cetățenilor apără de fapt interesele meschine ale societății Ecorec la depozitul de deșeuri Glina. În susținerea celor afirmate mai sus vă informăm că în luna decembrie la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul ședinței CAT s-a prezentat asociația GSL care a susținut în cadrul ședinței autorizarea celui mai mare poluator din Județul Ilfov respectiv societatea Ecorec pentru activitatea de la depozitul Glina. Pentru aceste fapte și altele asemănătoare s-a început urmărirea penală împotriva funcționarilor publici de la A.P.M. Ilfov și D.S.P. Ilfov.Observăm prin aceasta că asociația GSL nu militează pentru sănătatea populației ci, dimpotrivă, pentru autorizarea unui poluator care pune viața și sănătatea oamenilor în pericol. În speranța că cele prezentate mai sus vă vor ajuta în susținerea conferinței de presă, rămânem la dispoziția dvs. pentru orice eventuale comentarii/discuții pe aceasta temă la următoarele date de contact: asociatiaede@gmail.com.

Asociația Europeană pentru Dezvoltare Ecodurabilă

Prin Cătălin Vasile Barbu

.

Cuvinte cheie:  AEDE  Asociatia Europeana pentru Dezvoltare Ecodurabila  Ecorec  groapa de gunoi  GSL 

Imagini

Comunicat de presă AEDE
Comunicat de presă AEDE
Comunicat de presă AEDE

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.