FM LOGISTIC- PROCESE ȘI ECHIPAMENTE BAZATE PE EFICIENȚĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

06 decembrie 2018, 10.39 - Afaceri   Industrie   Tehnologie  

Bucuresti - 06 decembrie 2018 -

Cu depozite răspândite în 14 țări din întreaga lume, FM Logistic este un jucător de referință pe piața logistică internațională care îmbunătățește în permanență procesele și costurile și se concentrează foarte mult pe reducerea la minimum a impactului asupra mediului. Ca parte din programul său de dezvoltare durabilă, compania pune în aplicare măsuri pentru a limita efectele activității sale asupra ecosistemului, una dintre acestea fiind reducerea costurilor cu tipărirea documentelor.

FM Logistic România a căutat să reducă costurile de imprimare pentru cei peste 700 de angajați la nivel național, să îmbunătățească gestionarea documentelor și să optimizeze resursele companiei. Mai mulți factori au făcut ca mediul lor de imprimare să fie extrem de dificil de gestionat. Utilizarea mai multor furnizori de servicii pentru consumabile și furnizori de servicii de mentenanță și o mare varietate de mărci (5) și modele diferite instalate (23), dintre care mai mult de jumătate aveau între 3 și 5 ani.

Soluție pentru reducerea costurilor cu tipărirea documentelor

Cu un parteneriat consolidat în timp, specialiștii ETA2U împreună cu echipa IT din România, au realizat o evaluare cuprinzătoare a mediului de imprimare existent la FM Logistic România, ținând cont de 3 concepte esențiale: vocea mediului, vocea clientului și vocea procesului. Analiza a permis determinarea unui TCO real și o mai bună înțelegere a nevoilor clientului. ETA2U- unul dintre principalii jucători locali ai pieței de produse și servicii IT&C şi FM România au elaborat un plan de optimizare în conformitate cu cerințele tehnice, financiare și HR ale companiei FM Logistic România, folosind noua generaţie de imprimante HP inteligente, sigure și cu un cost accesibil pentru imprimarea color.

Pe lânga îmbunătățirea satisfacției utilizatorilor și reducerea costurilor cu 25%, noua generație de imprimante HP intelingente consumă până la 15% din energia consumată de imprimantele laser din aceeași clasă. Totodată imprimantele HP sunt prietenoase cu mediul înconjurător, reducând în același timp emisiile de CO2, deșeurile asociate ambalajelor cartușelor și a consumabilelor pe termen lung.

Rezultate

Prin implementarea unei politici de tipărire la nivelul întregii companii, FM Logistic România a realizat economii de 25% din costurile de imprimare în comparație cu soluțiile anterioare.

Printre avantajele suplimentare se numără: • Reducerea cu 20% a numărului de dispozitive instalate; • Gestionarea optimizată a consumabilelor si a echipamentelor, cu un singur furnizor; • Supravegherea completă a volumului de documente imprimate; • Securitatea documentelor; • Procesele standardizate la nivel național; • Reducerea drastică a emisiilor de CO2; • Reducerea deșeurilor de hârtie și creșterea productivității utilizatorilor; • Creșterea eficienței energetice și performanței imprimantelor;

FM Logistic și-a majorat veniturile cu 10% anul fiscal anterior, ajungând la 27,5 milioane de euro în România (la 31 martie 2018). Extinderea afacerilor existente și a portofoliului de clienți a dus la o creștere semnificativă a activității de depozitare (44% din totalul afacerilor) și o creștere stabilă pentru transport (48%) și co-packing (8%).

Compania are 750 de angajați, operează trei platforme logistice în România- Timișoara, București și Dâmboviţa, pe un spațiu de depozitare de 95.000 m² și două terminale logistice de cross-docking situate în Cluj şi Bacău.

Despre FM Logistic

Fondat în 1967, FM Logistic este unul dintre cei mai importanţi jucători logistici internaţionali, cu expertiză în depozitare, transport și co-packing. Grupul independent, o afacere de familie, este lider în sectoarele alimentar, retail, industria bunurilor de uz casnic şi îngrijire personală, cosmetic/ produse de lux, farmaceutic, produse industriale şi electronice.

Cu operațiuni în 14 țări din 5 regiuni (Europa de Vest, Europa Centrală, Europa de Est, Asia și America Latină), FM Logistic generează o cifră de afaceri de peste 1 miliard de euro, dintre care 63% provin din afara Franței. Fiind o companie responsabilă din punct de vedere social, FM Logistic utilizează metode inovatoare pentru a gestiona nu mai puțin de 26.200 de angajați.

FM Logistic este un pionier al soluțiilor de viitor din domeniul lanțului de aprovizionare. Compania se află în spatele unor concepte precum pooling-ul (o soluţie inovatoare de consolidare a mărfurilor de acelaşi profil) și centrele de direcționare colaborative (fluxuri multi-clienți, multi-furnizori). Totodată, Grupul colaborează cu diverși producători pentru a dezvolta soluții revoluționare capabile să influențeze depozitul viitorului, precum AGV-uri, drone, roboți și servere de date, și stimulează start-up-uri în cadrul proiectelor ce promovează concepte rentabile pentru aplicații de depozitare și transport.

Având în vedere tendinţele de consum, FM Logistic a dezvoltat CityLogin – o soluţie rentabilă de distribuţie în interiorul oraşelor în conformitate cu solicitările de sustenabilitate la nivel European, implementată deja în orașe precum Roma, Paris, Madrid și Moscova.

Pentru a marca primii 50 de ani de existență, FM Logistic a înfiinţat Fundația FM care susține și se implică în dezvoltarea de proiecte sociale inovatoare destinate copiilor și persoanelor fără ocupație din apropierea actualelor şi viitoarelor platforme FM.

Pentru mai multe informații, vizitați:
www.fmlogistic.com

FM LOGISTIC, A PROCESS AND EQUIPMENT EFFICIENCY DRIVEN AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMPANY

With warehouses spread across 14 countries around the world, FM Logistic is a key international logistics player which is continuously improving its processes and costs and is highly focused on minimizing environmental impact. As part of its sustainable development program, the company implements measures to limit the impact of its activities on ecosystem, such as reducing the cost of printing documents.

FM Logistic Romania has been looking to reduce printing costs for it over 700 employees nationwide, improve documents management and optimize company’s resources. Several factors have made its print environment extremely difficult to be managed. There were several service providers for consumables and for maintenance and a wide variety of brands (5) and different installed models (23), of which more than half were between 3 and 5 years old.

Solutions to reduce printing costs

With a strengthened partnership over time, ETA2U specialists together with IT team in Romania, have made a comprehensive assessment of the printing environment at FM Logistic Romania, taking into account 3 key concepts: the voice of the environment, the voice of the customer and the voice of the process. This analysis allowed to determine a real TCO and better understanding of customer’s needs. ETA2U- one of the main local IT & C players and FM Logistic have developed an optimization plan in line with FM Logistic Romania's technical, financial and HR requirements, using the new generation of smart, secure and affordable HP color printers. In addition to improving user satisfaction and lowering costs by 25%, the new generation of HP intelingent printers requires up to 15% of the energy consumed by laser printers in the same class. At the same time, HP printers are environmentally friendly, while reducing CO2 emissions, packaging waste associated with cartridges and long-term supplies.

Results

By implementing a printing policy across company, FM Logistic Romania has saved 25% of print costs compared to previous solutions.

Among additional advantages, without limiting to it, we can mention: • 20% reduction in the number of devices installed; • Optimized management of supplies and equipment, with a single supplier; • Fully supervised printing volume; • Security of documents; • Standardized processes at national level; • Significant reduction of CO2 emissions; • Reducing paper waste and increasing user’s productivity; • Improving printer’s efficiency and performance.

FM Logistic increased its revenues by 10 % last fiscal year, reaching EUR 27.5 million in Romania (as of 31 March 2018). Extension of existing business and new clients led to a stronger growth of the warehousing activity (44% of the total business) and stable growth for transportation (48%) and co-packing (8%).

The company has 750 employees, operates three logistics platforms in Romania – Timisoara, Bucharest and Dambovita areas on 95,000 m² owned storage space and 2 cross-docking hubs in Cluj and Bacau.

About FM Logistic

Founded in 1967, FM Logistic is a major global player in supply chain with expertise spanning warehousing, transport and co-packing. The independent, family-owned group is a leader in the FMCG, retail, perfume & beauty, manufacturing and health sectors.

With operations in 14 countries across 5 regions (Western Europe, Central Europe, Eastern Europe, Asia and Latin America), FM Logistic generates a turnover of more than €1 billion, 63% of which come from outside France. A socially responsible Group, FM Logistic uses innovative methods to manage its 26,200-strong workforce.

FM Logistic pioneers tomorrow’s supply chain solutions. It is behind concepts such as pooling (joint management of transport and logistics resources) and collaborative routing centers (multi-customer, multi-supplier pooled flows). The Group also works with manufacturers to devise ground-breaking solutions that will shape the warehouse of the future—such as AGVs, drones, robots and big data—and supports incubator-hosted startups harnessing sharing economy concepts for warehousing and transport applications.

FM Logistic keeps its finger on the pulse as consumer habits change. It has developed Citylogin, a cost-effective last-mile logistics solution that is currently in use in cities such as Rome, Paris, Madrid and Moscow.

To mark its 50th anniversary, FM Logistic launched the FM Foundation to support and co-develop social innovation projects that help children and unemployed people living close to its current and future premises.

For more information, visit:
www.fmlogistic.com

.

Cuvinte cheie:  FM LOGISTIC  ETA2U  terminale logistice  cross-docking  CityLogin 

Imagini

FM LOGISTIC- PROCESE ȘI ECHIPAMENTE BAZATE PE EFICIENȚĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.